Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Matematikk for økonomer

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Kurset skal gjera studentane i stand til betre å møta dei krav som vert stilt til matematikk som ein står overfor i andre økonomikurs.

Kurset begynnar med ei innføring i elementær algebra, likningar og funksjonar av ein variabel. Kurset held så fram med derivasjon og kontinuitet og implisitt derivasjon. Vidare studerer ein finansmatematikk og maksimums- og minimumsproblem. Så følgjer ei innføring i integralrekning og presentasjon av funksjonar av fleire variablar samt derivasjon av implisitt gitte funksjonar. Kurset vert avslutta med optimeringsproblem for funksjonar av fleire variablar og maksimering og minimering med sidevilkår (Lagranges metode).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjere greie for kontinuitetsomgrepet, derivasjon med éin og med fleire variablar, samt implisitt derivasjon.
 • kan gjere greie for enkel integralrekning
 • forstår korleis ein brukar geometriske rekker og veit kva elastisitetar tyder.
 • forstår optimeringsproblem for funksjonar av fleire variablar og maksimering og minimering med sidevilkår (Lagranges metode).

Ferdigheiter

Studenten

 • kan nytta elementær algebra med likningar og funksjonar av éin variabel, inklusive eksponensialfunksjonar og logaritmar.
 • kan nytta derivasjon, implisitt derivasjon og rekne med elastisitetar
 • kan nytta finansmatematikk, geometriske rekker og løyse maksimums- og minimumsproblem.
 • kan formulera enkle økonomiske problem matematisk, løysa desse og tolka resultata.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

MAT101: 7 studiepoeng, MAT105: 7 studiepoeng, MAT111: 5 studiepoeng.

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1 obligatorisk innleveringsoppgåve må vere godkjend for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Mappevurdering med samla karaktervurdering basert på to deler i følgjande rekkefølge:

 • Fleirvalsprøve (multiple choice) (20%)
 • 4 timar skriftleg eksamen (80%)

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet.  

Kontakt

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Trekkfrist
  28.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   21.12.2022, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Flervalprøve

   Dato
   12.12.2022, 15:00
   Varigheit
   1.5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen