Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Velferd og økonomisk politikk

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målet med kurset er å gi studentane ei innføring i sentrale delar av teorien for ressursallokering, velferdsteori og beskatning.

Det vert gitt ein introduksjon til teorien om generell likevekt. Etter dette gjer vi greie for korleis ressursane i ein økonomi bør allokerast for å oppnå best mogleg utnytting. Vidare vil ein i kurset gjera greie for korleis ein kan sikre effektiv ressursbruk når ein har innslag av eksterne effektar og kollektive gode i økonomien. Andre sentrale spørsmål som vert tatt opp er nytte- kostnadsanalysar og politisk økonomi. Kurset vil også ta opp effektivitets- og fordelingseigenskapar ved ulike former for skattar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • forstår og kan beskrive normativ velferdsteori.
 • kan forklare kva kollektive gode er, kvifor desse ikkje vert produsert i ein marknadsøkonomi og korleis det offentlege kan tilby godane.
 • kan forklare kva det offentlege sine hovudoppgåver inneber.
 • kan gjere greie for skatteteori.
 • Kan forklare kva som menes med diskontering av framtida, og sosial diskonteringsrate.

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • kan gjere greie for kva ein eksternalitet er og korleis ein kan løyse eksternalitetsproblem.
 • kan framstille kostnad-nytte-analyser for både private og offentlege gode.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON110

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar. Seminarundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk innlevering som må vere godkjend for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Studentar på profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi må delta på obligatoriske seminar og levere to obligatoriske oppgåver som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  01.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  17.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen