Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Challenges of Global Poverty

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Uregelmessig

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje studentane ei betre forståing av korleis dei fattige i verda lever og utforske korleis vi kan forbetre kåra deira.

Dei sentrale tema som vert tekne opp er:

 • Fattigdommens art og fordeling på tvers av land og regioner.
 • Årsakene til vedvarande fattigdom.
 • Framgangen på tusenårserklæringa om "å gjere fattigdom til ein ting frå fortida".
 • Om kampen mot fattigdom bør overlatas til dei frie marketskreftane
 • Empirisk evaluering av kva slags politikk som verkar.
 • Institusjonsbygginga si rolle i kampen mot fattigdom.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar 

Studenten

 • har brei kunnskap om fattigdom
 • har ei overordna forståing av teoriar om årsaker til vedvarande fattigdom, som for eksempel:

- fattigdomsfella

- korleis fråvær av ein marknad for kreditt, forsikring og sparing fører til manglande investeringar

- korleis svake institusjonar fører til ineffektiv politikk

 • kan gjere greie for grunnleggjande moderne metodar for evaluering av politiske tiltak mot fattigdom.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan berekna numerisk og framstille grafisk ulike mål på fattigdom, ulikhet og menneskeleg utvikling
 • kan forklare ulike fattigdomsrelaterte utfall ved hjelp av gjennomgåtte modellar

Generell kompetanse

Studenten kan forstå og kritisk vurdere relevant faglitteratur

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON110, ECON130 og ECON140

Krav til studierett

Ope

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesningar og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk innlevering som må vere godkjend for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

 A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  03.06.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  20.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted