Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Næringsstruktur og internasjonal handel

Undervisningssemester

Uregelmessig

Mål og innhald

Formålet med kurset er å gi studentane ei generell innføring i næringsstruktur og internasjonal handel.

Kurset gir en innføring i teori om generell likevekt og internasjonal handel. Det viser hvordan teorien kan brukes til å analysere næringsstruktur og utenriksøkonomi i et land med en liten, åpen økonomi slik som Norge. Kurset fokuserer på gevinster ved handel knyttet til utnyttelse av komparative fortrinn og stordriftsfordeler, men også på potensielle kostnader knyttet til markedsmakt og dumping. Andre sentrale emner er hvordan handel påvirker forholdet mellom skjermet og konkurranseutsatt sektor, samt næringsstruktur og faktoravlønning på kort og lang sikt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • kan gjere greie for grunnleggjande teoriar for handel basert på komparative fortrinn og stordriftsfordelar
 • kan gjere greie for handelspolitiske verkemiddel og kva for nokre effektar desse kan ha på handel og velferd

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • kan diskutere frihandel opp mot effektivitet, u-land, låginntektsgrupper og miljø
 • kan utvikle og berekne utfalla i spesialtilfelle av modellane brukt i kurset
 • kan bruke, utvide og tilpasse modellane i kurset til å analysere aktuelle problemstillingar
 • kan samanfatte og drøfte resultat frå forskjellige deler av kurset 

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har innsikt i relevante problemstillingar knyt til næringsstruktur og internasjonal handel
 • kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar på fagområdet og kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innanfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Tilrådde forkunnskapar

ECON210

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar. Seminarundervising.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent innleveringsoppgåve. Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck og kalkulator. Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøver:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Evaluering av seminar og forelesing vert gjennomført i løpet av semesteret.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.09.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  27.08.2019
  Sted