Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Næringsstruktur og internasjonal handel

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Uregelmessig

Mål og innhald

Formålet med kurset er å gi studentane ei generell innføring i næringsstruktur og internasjonal handel.

Kurset gir en innføring i teori om generell likevekt og internasjonal handel. Det viser hvordan teorien kan brukes til å analysere næringsstruktur og utenriksøkonomi i et land med en liten, åpen økonomi slik som Norge. Kurset fokuserer på gevinster ved handel knyttet til utnyttelse av komparative fortrinn og stordriftsfordeler, men også på potensielle kostnader knyttet til markedsmakt og dumping. Andre sentrale emner er hvordan handel påvirker forholdet mellom skjermet og konkurranseutsatt sektor, samt næringsstruktur og faktoravlønning på kort og lang sikt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • kan gjere greie for grunnleggjande teoriar for handel basert på komparative fortrinn og stordriftsfordelar
 • kan gjere greie for handelspolitiske verkemiddel og kva for nokre effektar desse kan ha på handel og velferd

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • kan diskutere frihandel opp mot effektivitet, u-land, låginntektsgrupper og miljø
 • kan utvikle og berekne utfalla i spesialtilfelle av modellane brukt i kurset
 • kan bruke, utvide og tilpasse modellane i kurset til å analysere aktuelle problemstillingar
 • kan samanfatte og drøfte resultat frå forskjellige deler av kurset 

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har innsikt i relevante problemstillingar knyt til næringsstruktur og internasjonal handel
 • kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar på fagområdet og kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innanfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Krav til forkunnskapar

ECON140/MAT101/MAT111, ECON110, ECON130

Tilrådde forkunnskapar

ECON210, ECON230

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar. Seminarundervising.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent innleveringsoppgåve. Leverast i grupper på 2-4 studentar. Studenter med vektige grunnar kan søkje om å få levere individuelt.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studentene må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  19.05.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  05.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted