Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Velferdsstatens økonomi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig

Mål og innhald

Målet med kurset er å gi ei forståing av offentleg inngrep i økonomien og innblikk i velferdsøkonomiske problemstillingar. Kurset vil svare på sentrale spørsmål som; kva er ein velferdsstat, kvifor har vi ein velferdsstat, kor stor bør ein velferdsstat vere, og kva kan vi gjere av økonomisk politikk innanfor velferdsstaten.

Marknadssvikt og fordelingsomsyn er årsaker til at offentleg sektor har ei dominerande rolle i moderne økonomiar. Kurset gir ei drøfting av det teoretiske grunnlaget for velferdsstaten og tar opp dagsaktuelle problemstillingar knyta til trygdesystemet og familiepolitikk. Offentlege overføringar, og formålet deira, blir diskutert. Velferdsstaten skal sikre medlemmene mot uventa hendingar som helsesvikt, sosial nød og tap av inntekt. Forsikringselementet i velferdsstaten blir grundig drøfta. Kurset vil og diskutera problemstillingar knyta til helse- og utdanningssektoren.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om...

 • bakgrunnen for velferdsstaten og ulike politiske og moralfilosofiske grunngjevingar for velferdsstaten
 • samfunnsøkonomiske teori knyta til effektivitet og rettferd
 • teori for tilpassing ved asymmetrisk informasjon i marknaden
 • relasjonen mellom forsikringsmarknader og sosialforsikringssystem (trygdeordningar)
 • korleis ulikskap kan definerast og operasjonaliserast i normative analyser av fattigdom, ulikskap og velferd
 • viktige overføringsordningar som sjukepengar, uføretrygd, arbeidsavklaringspengar, alderspensjon, dagpengar og sosialstønad
 • familie- og likestillingspolitikk med utgangpunkt i økonomiske modellar
 • viktige velferdsøkonomisk reformer estimering kausaleffektar
 • offentleg sektor si rolle i utdannings- og helsesektoren

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • kan inkorporere politiske og moralfilosofiske teoriar i analyse av velferdsstaten
 • kan analysere korleis ulike marknadsformer fungerer og kva som skal til for å oppnå ein effektiv allokering av ressursane
 • kan analysere korleis konsumentar og produsentar tilpassar seg ved asymmetrisk informasjon i marknaden
 • kan analysere og drøfte relasjonen mellom forsikringsmarknader og sosialforsikringssystem (trygdeordningar)
 • kan utføra analyser av fattigdom, ulikskap og velferd
 • kan analysere ulike overføringsordningar som sjukepengar, uføretrygd, arbeidsavklaringspengar, alderspensjon, dagpengar og sosialstønad opp mot effektivitet, fordeling og insentiveffektar
 • kan anvende informasjonskjelder til å strukturere og formulere faglige resonnement på fagområdet
 • kan arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysning

Kompetanse

Kandidaten...

 • kan anvende sine kunnskapar og ferdigheter til å gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt knyta til velferdsstaten
 • kan formidle sjølvstendig arbeid og beherska fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillingar, analyser og konklusjonar på problemstillingar innanfor velferdsstatens økonomi, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og utviklingsarbeid på tema knyta til trygdeordningar

Tilrådde forkunnskapar

ECON210

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar. Seminarundervising.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent innleveringsoppgåve.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Oppdatering: Vurderingsform er endra frå 4 timar skuleeksamen til 4 timars heimeeksamen våren 2021 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon