Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Politisk økonomi - økonomiske perspektiver

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Ujamt

Mål og innhald

Studentane skal ha kunnskap om korleis økonomisk politikk faktisk blir utforma gjennom samspel mellom ulike samfunnsaktørar. Spesielt må studentane kunne analysere korleis organiseringa av politiske prosessar påverkar makroøkonomisk politikk og fordelingspolitikk.

Mykje av pensum i samfunnsøkonomi dreier seg om korleis økonomisk politikk bør utformast. Dette emnet tar for seg korleis økonomisk politikk faktisk blir utforma gjennom samspel mellom ulike samfunnsaktørar, herunder velgjarar, politiske parti og interessegrupper. Sentralt i emnet er korleis organisering av politiske prosessar påverkar makroøkonomisk politikk og fordelingspolitikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • kan gi en oversikt over sentrale teoriar for korleis økonomisk politikk faktisk vert utforma gjennom samspel mellom ulike samfunnsaktørar, her under veljarar, politiske parti og interessegrupper.
 • kan forklare korleis ulike avgjerdsreglar og -prosedyrar verkar i direkte og representative demokratiske system.
 • kan gjere greie for viktige omgrep som medianveljarteoremet, minste vinnande koalisjon og rent-seeking.

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • er i stand til å bruke den teoretiske kunnskapen til drøfting og analyse av praktiske og aktuelle økonomisk-politiske problemstillingar.

Tilrådde forkunnskapar

ECON110, 130, 140, 210, 230, 240

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar. Seminarundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent innleveringsoppgåve.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.05.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  10.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted