Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Arbeidsmarknadsøkonomi

Undervisningssemester

Vår/ujamnt

Mål og innhald

Mål:

Å gi studentane ei elementær innføring i sentrale deler av arbeidsmarknadsteorien og korleis den kan nyttast for analyse av aktuelle problemstillingar.

Innhald:

Kurset gir ein gjennomgang av sentrale element i feltet arbeidsmarknadsøkonom med utgangspunkt i teori om tilbod av og etterspurnad etter arbeidskraft.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten ...

 • kan gjere greie for sentral økonomisk teori om tilbod- og etterspurnad etter arbeidskraft, lønsdanning og inntektsfordeling.
 • kan gjere greie for sentrale trekk ved den norske arbeidsmarknaden.

Ferdigheiter

Studenten...

 • kan med grunnlag i økonomisk teori drøfte kva som bestemmer løn, sysselsetjing og inntektsfordeling.
 • kan drøfte korleis offentleg politikk kan påverke arbeidsmarknaden.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON110, ECON140, ECON210

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent obligatorisk innleveringsoppgåve. Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen.

Oppdatert: Vurderingsform endra frå skuleeksamen til heimeeksamen (8 timar) våren 2020 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emner ved Institutt for økonomi vert evaluert kvart undervisningssemester.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  8 timer
  Oppgave utleveres
  19.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.05.2020, 17:00
  Trekkfrist
  05.05.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen