Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Arbeidsmarknadsøkonomi

Undervisningssemester

Vår/ujamnt

Mål og innhald

Mål:

Å gi studentane ei elementær innføring i sentrale deler av arbeidsmarknadsteorien og korleis den kan nyttast for analyse av aktuelle problemstillingar.

Innhald:

Kurset gir ein gjennomgang av sentrale element i feltet arbeidsmarknadsøkonom med utgangspunkt i teori om tilbod av og etterspurnad etter arbeidskraft.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten ...

 • kan gjere greie for sentral økonomisk teori om tilbod- og etterspurnad etter arbeidskraft, lønsdanning og inntektsfordeling.
 • kan gjere greie for sentrale trekk ved den norske arbeidsmarknaden.

Ferdigheiter

Studenten...

 • kan med grunnlag i økonomisk teori drøfte kva som bestemmer løn, sysselsetjing og inntektsfordeling.
 • kan drøfte korleis offentleg politikk kan påverke arbeidsmarknaden.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON110, ECON140, ECON210

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent obligatorisk innleveringsoppgåve. Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck og kalkulator. Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøver:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emner ved Institutt for økonomi vert evaluert kvart undervisningssemester.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  27.08.2019