Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Internasjonal makroøkonomi

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målet med kurset er å sette studenten i stand til å analysere makroøkonomisk politikk for ein liten open økonomi, og å gje eit grunnlag for vurdering av korleis styresmaktene kan sikre gjennomføring av sentrale makroøkonomiske målsetjingar som sysselsetting, inflasjon og økonomisk vekst, i ein situasjon der politikken kan påverke valutakursen. Ein går vidare mellom anna inn på globaliserte kapitalmarknader, optimale valutaområder og internasjonale pengesystem, såvel som den ulike fordelinga av inntekt mellom land.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal kunne

 • gjere greie for korleis ein stiller opp eit utanriksrekneskap, og bruke utanriksrekneskapen til å utvide nasjonalrekneskapsapparatet til opne økonomiar
 • gjere greie for korleis valutakursar blir bestemt
 • gjere greie for forholdet mellom valutakursendringar og relative prisar på ulike lands eksportvarer
 • gjere greie for teorien om kjøpekraftsparitet
 • beskrive og forklare den ulike fordelinga av inntekt mellom land

Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • drøfte omgrepet realvalutakurs og kva som påverkar denne på lang sikt
 • drøfte forholdet mellom realvalutakurs og internasjonale forskjellar i realrenter
 • drøfte forholdet mellom makroøkonomisk politikk, driftsbalanse og valutakurs på kort og lang sikt
 • drøfte korleis fastkursregimer verkar
 • gje eit historisk oversyn over internasjonale pengesystem
 • drøfte «Mundells trilemma»
 • drøfte utfordringar knytt til finansiell globalisering, av dette årsaker til og konsekvensar av finanskrisa som starta i 2007
 • drøfte teorien for optimale valutaområde og drøfte utfordringar i eurosamarbeidet i lys av denne teorien
 • drøfte viktige økonomiske fellestrekk ved utviklingsland

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON130

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar. Seminarundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk innlevering som må vere godkjend for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Studentar på profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi må delta på obligatoriske seminar og levere to obligatoriske oppgåver som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck og kalkulator. Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøver:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emner ved Institutt for økonomi vert evaluert kvart undervisningssemester.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  13.12.2019, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  29.11.2019