Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Anvendt økonometri

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeECON244
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

(Emnet undervises første gang 2023 haust)

Mål og innhald

Emnet tar opp ulike tema innanfor økonometri og empirisk medote med spesiell fokus på regresjonsanalyse. Studentane blir trena i empirisk analyse og bruk av data som støtte for avgjersler. Innhenting, analyse og tolking av økonomiske data står i fokus.

Emnet dekkjer tema som ikkje-parametrisk statistikk, lineær og ikkje-lineær regresjon med ein og fleire variablar, hypotesetesting av statistiske størrelsar, samt prognosar med tidsseriemodellar. Emnet vil også dekke tema som validitet, målefeil, utelatne variablar og seleksjonsskjeivheit, og i detalj diskutera kausalitetsbegrepet i empiriske analysar. Det vert utstrakt bruk av statistikkpakkar til innhenting og tilrettelegging av data, estimering og simulering, samt presentasjon av data med tabellar og figurar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Har grunnleggjande kunnskap om hypotesetesting og statistiske størrelsar
 • Har inngåande kjennskap til regresjonsmodellar og tolking av resultata frå desse
 • Har inngåande kjennskap om programvare for analyse av data
 • Har kunnskap om seleksjon, utelatte variabler, målefeil og kausalitetsomgrepet
 • Har kunnskap om ulike typer data brukt i regresjonsanalysar
 • Har kunnskap om ulike måtar å visualisere data på og tolke grafiske presentasjonar

Ferdigheiter

 • Grunngje val av økonometrisk metode som passar best i ein realistisk problemstilling, for deretter å gjere bruk av metoden
 • Kunne innhente ulike typer data og lage deskriptiv statistikk ved hjelp av både numeriske og grafiske metodar, i aktuell programvare
 • Skilje mellom korrelasjon og kausalitet i empiriske problemstillingar ved bruk av regresjonsmodellar
 • Tolke og presist beskrive resultatet av ein økonometrisk analyse
 • Bygge ein empirisk modell ved hjelp av variable og funksjonell form for å kunne løyse bestemte problem
 • Identifisere enkle tidsrekkemodellar og lage prognoser både med regresjonsanalyse og grafiske verktøy

Kompetanse

 • Kunne tolke og kritisk vurdere ein empirisk analyse basert på økonometriske metoder
 • Kjenne ulike data for empirisk analyse
 • Være i stand til å lese og forstå prosjektrapportar og forskingsartiklar som brukar metodane i emnet
 • Kjenne igjen empirisk argumentasjon i samfunnsdebatten og nyhetsbildet, og kritisere metodevalg, utførelse og fortolkning
 • Ha ein god bakgrunn for å gjera meir avanserte analyser seinare i studiet

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON240 eller STAT110

Studiepoengsreduksjon

STAT111: 5 sp

STAT200: 5 sp

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, seminarundervisning og datalab.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tre godkjende innleveringsoppgåver.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no