Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Investering og finansiering I

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Uregelrett emne

Mål og innhald

Å gi ei god forståing av finansielle forhold - og kunne rekne ut verdiar av investeringar.

Kurset gir ei innføring i finansteori, i hovudsak frå eit føretaksøkonomisk synspunkt. Tema er verdsetting av realinvesteringar og verdipapir, både under full visse og under uvisse.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:  

Kunnskap

Kandidaten kan...

 • til korleis finansmarknad verkar
 • korleis ein tar omsyn til risiko
 • dei viktigaste formene for verdipapir
 • grunntrekka i det norske kapitalskattesystemet og korleis dette påverkar verdsetting
 • til kva ein meiner med ein effektiv marknad
 • grensene for teorien, inkludert nokre hovudresultat i åtferdsorientert finans

Ferdigheiter

Kandidaten kan...

 • foreta enkle investeringsanalyser for føretak, inkludert risikojustering
 • finne enkle optimale porteføljar for investorar

Generell kompetanse

Kandidaten er blitt betre til å...

 • følgje detaljert argumentasjon
 • kunne skjelne mellom god og dårlig argumentasjon

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON110, ECON140.

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminarundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Mappevurdering med samla karaktervurdering basert på tre deler i følgjande rekkefølge:

 • Prøve 1 (20%)
 • Prøve 2 (20%)
 • 4 timars skuleeksamen (60%)

Oppdatering: Mappeelementet 4 timar skuleeksamen er endra til 4,5 timars heimeeksamen som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Mappevurdering (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  02.03.2022, 13:30
  Trekkfrist
  08.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Prøve 1

   Dato
   22.02.2022, 09:00
   Varigheit
   1.75 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Prøve 2

   Dato
   24.02.2022, 09:00
   Varigheit
   1.75 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Varigheit
   4 timer
   Oppgave utleveres
   02.03.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   02.03.2022, 13:30
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen