Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomar

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeECON263
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår, ujamnt

Mål og innhald

Mål:

Formålet med emnet er å gi ei innføring i sentrale bedriftsøkonomiske omgrep og analyseverktøy. Del 1 av emnet gir ei innføring i finans- og driftsrekneskap, samt budsjettering-, likviditet- og kontrollsystem. Del 2 av emnet gir ei innføring i ulike teoretiske og empiriske metodar for optimal bedriftsåtferd, inkludert grunnleggjande finansiell økonomi, strategi, marknadsføring, og økonomisk styring. Del 1 blir forelese på norsk, og del 2 blir forelese på engelsk.

Innhald:

Bedriftsøkonomi handlar om korleis bedrifta koordinerer bruk av knappe ressursar for å oppnå høgast mogeleg verdiskaping. Bedriftsøkonomi omfattar blant anna finansiell økonomi, marknadsføring, rekneskap og revisjon, strategi, og økonomisk styring.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten

 • Har forståing for sentrale omgrep innan bedriftsøkonomi.
 • Har grunnleggjande kjennskap til rekneskap- og skattereglar i Noreg, inkludert NRS (Norsk Rekneskapsstandard) og IFRS (International Financial Reporting Standards)
 • Forstår grunnleggjande føresetnader og svakheiter ved tradisjonell kalkulasjon.
 • Har innsikt i optimalt design av internpriser
 • Har kjennskap til verdsetjingsmetodar innan finans
 • Har kjennskap til korleis finansiering og kapitalstruktur påverkar lønsemda til bedrifter
 • Forstår metodar for å evaluere effekten av rekneskapsframlegging på aksjepris.
 • Har kjennskap til korleis bransjefaktorar og konkurransefortrinn driv skilnader i lønsemd mellom ulike bedrifter
 • Har kjennskap til skilnaden mellom mellombels og varige konkurransefortrinn
 • Har kjennskap til korleis bedrifter utviklar varige konkurransefortrinn
 • Har kjennskap til grunnleggjande marknadsføring, inkludert posisjonering og marknadssegmentering, samt korleis etterspørselselastisitet, komplement og substitutt påverkar optimal bedriftsåtferd
 • Har kjennskap til metodar og teoriar for økonomisk styring (management control)
 • Har kjennskap til optimeringsteknikkar for produksjon- og logistikksystem.

Ferdigheiter

Studenten

 • Kan utføre enkle bedriftsøkonomiske analysar
 • Kan tolke sentrale storleikar i finans- og driftsrekneskapen
 • Kan utarbeide og tolke ulike internrekneskap
 • Kan estimere parametrar som inngår i internrekneskap
 • Kan evaluere lønsemda av investeringar
 • Kan evaluere korleis komplement og substitutt påverkar lønsemda til bedrifta
 • Kan evaluere korleis flaskehalsar påverkar høvet til produksjon
 • Kan utføre enkle analysar av marknadssegmentering og posisjonering
 • Kan rekne ut optimale internprisar for ein gitt kostnadsstruktur
 • Har trening i å utvikle strategi for enskildbedrifter, samt å uttrykke seg skriftleg om denne strategien

Krav til forkunnskapar

ECON210 og ECON240/STAT110

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av ca. 30 timar forelesingar, 4 timar med oppgåveseminar, og 1-2 timar gjesteforelesing frå næringslivet. For å maksimere læringsutbytte, tilrår vi at studentane følgjer (og deltar aktivt i) alle oppsette forelesingar og oppgåveseminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei skriftleg innlevering. Det blir oppfordra til arbeid i gruppe, men kvar student må levere eit individuelt svar. Oppgåvene blir vurdert til godkjent/ikkje godkjent.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet.  

Kontakt

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon