Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bacheloroppgave

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust/vår

Mål og innhald

Målsetjinga med oppgåva er at studentane skal kunne gjennomføre ei sjølvstendig drøfting og analyse av ei samfunnsøkonomisk problemstilling ved hjelp av den "verktykassa" dei har tileigna seg gjennom bachelorstudiet.

Emnet består av ei generell innføring i skriving av ei bacheloroppgåve i tillegg til ei sjølvvalt økonomisk problemstilling/prosjektskildring som skal resultere i den ferdige oppgåva. Oppgåva skal ta utgangspunkt i eit tema som skal drøftas ut frå eit teoretisk perspektiv, tidlegare forsking eller ved ei empirisk analyse av kvantitative data. Institutt for økonomi bidrar med ei liste med forslag til tema og problemstillingar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • kan anvende teori og empiri til å forstå samfunnsøkonomiske problemstillingar
 • har kjennskap til vitskapeleg skriving og kjeldebruk

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • kan formulere, drøfte og analysere en samfunnsøkonomisk problemstilling
 • kan skrive en klar og strukturert oppgåve
 • kan innhente passande litteratur

Kompetanse

Kandidaten...

 • mestre skriftleg og munnleg presentasjon av eige arbeid
 • kan drøfte andre sitt arbeid kritisk

Krav til forkunnskapar

ECON110, ECON130, ECON140, ECON210, ECON230 og ECON240.

Arbeids- og undervisningsformer

Felles informasjonsmøte og bachelorseminar ved semesterstart.

Det er mogleg å gjennomføre ECON290 på to forskjellige måtar:

 • med rettleiing og munnleg presentasjon (versjon A) og
 • utan rettleiing og munnleg presentasjon (versjon B).

Begge versjonane er opne for alle studentar på kurset, men versjon A er tilrådd av Institutt for økonomi.

 • Versjon A: Gruppemøte 1 (3 timar), individuell rettleiing (30 minutt), gruppemøte 2 med presentasjon og opposisjon (4 timar).
 • Versjon B: Inga rettleiing. Versjon B er basert utelukkande på sjølvsstudium.

Studentane kan ikkje skifte bachelorversjon etter at første gruppemøte er heldt.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Versjon A:

 • Godkjend prosjektskildring, munnleg presentasjon og deltaking på 1. gruppesamling
 • Godkjend førsteutkast og deltaking på individuell rettleiing
 • Godkjend utkast til 2. gruppesamling, samt munnleg presentasjon og opposisjon på samlinga

Merk at det berre vil bli gitt ein sjanse til å få godkjend kvart av dei obligatoriske krava, og at dei berre er gyldig inneverande semester.

Oppdatert: Grunna koronasituasjonen vil kravet om munnleg presentasjon og deltaking på 1. gruppesamling bli gjennomført digitalt vårsemesteret 2021. Kravet om deltaking på individuell rettleiing og munnleg presentasjon samt opposisjon på 2. gruppesamling vil også bli gjennomført digitalt.

Versjon B:

 • Ingen obligatoriske arbeidskrav

Vurderingsformer

Bacheloroppgåve

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen tilbys kun i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bacheloroppgåve rettleiia med undervisning (versjon A)

  Innleveringsfrist
  07.05.2021, 12:00
  Trekkfrist
  23.04.2021
 • Vurderingsordning: Bacheloroppgåve uten rettleiing og undervisning (versjon B)

  Innleveringsfrist
  07.05.2021, 12:00
  Trekkfrist
  23.04.2021