Hjem
Utdanning
Masteremne

Natural Resource and Environmental Economics

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Uregelmessig (haust)

Mål og innhald

Formålet med kurset er å gi ein gjennomgang av miljøøkonomisk teori og økonomisk teori for utnytting av naturressursar.

Den delen av kurset som tar for seg miljøøkonomi vil omfatte følgjande tema: marknadssvikt og forureining, ulike verkemiddel mot forureining (avgifter, standardar, omsettelege kvotar, forhandlingar), verkemiddelbruk under visse og uvisse, opsjonar og irreversibilitet.

Den ressursøkonomiske delen av kurset vil omfatte økonomisk teori for hausting og forvaltning av fornybare og ikkje-fornybare ressursar. Kurset tar for seg tilpassing under ulike kostnadsforhold, ulike marknadsformer og uvisse. Kurset vil også ta opp problemstillingar i høve til regulering og bruk av naturressursar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • har god kunnskap om ulike typar marknadssvikt på miljø-, klima- og naturressursområdet.
 • har god kunnskap om omgrepa «flow and stock pollutants» og for kva for nokre prinsipp som gjeld for optimal handtering av desse sett frå samfunnets synsstad..
 • har god kunnskap om prinsipp for samfunnsøkonomisk optimal utvinning av ikkje-fornybare og fornybare ressursar.
 • har god kunnskap om utvinning av ikkje-fornybare ressursar under ulike marknadsformer.
 • har god kunnskap om måling av ressursknapphet.

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • kan analysere økonomiske problem knytt til bruk av naturressursar, herunder klimaproblemet.

Kompetanse

Kandidaten...

 • har kompetanse til å inngå i utrednings- og analysearbeid i offentlige institusjonar og i større ikkje-offentlige verksemder på miljø- og naturressursområdet.

Krav til studierett

Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi. Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk innlevering (prosjektskisse) som må vere bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Ein heimeeksamen med munnleg presentasjon som til saman tel 30%, og ein 4 timar skriftleg skuleeksamen som tel 70%.

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck og kalkulator. Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøver:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Evaluering av førelesingar vert gjennomført i løpet av semesteret

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Presentasjon og skuleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  27.08.2019