Hjem
Studentsider
Masteremne

Miljøøkonomi

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeECON316A
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og/eller vår.

Mål og innhald

Formålet med kurset er å gi ein gjennomgang av miljøøkonomisk teori.

Kurset tar for seg miljøøkonomi, og omfattar følgjande tema: marknadssvikt og forureining, ulike verkemiddel mot forureining (avgifter, standardar, omsettelege kvotar, forhandlingar), verkemiddelbruk under visse og uvisse, opsjonar og irreversibilitet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om ulike typar marknadssvikt på miljø-, klima- og naturressursområdet.
 • har god kunnskap om omgrepa «flow and stock pollutants» og for kva for nokre prinsipp som gjeld for optimal handtering av desse sett frå samfunnets synsstad.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysere økonomiske problem knytt til bruk av naturressursar, her under klimaproblemet.
 • kan bruke kunnskap om ulike typar marknadssvikt på miljø-, klima- og naturressursområdet på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffe grunngjevne val for løysing.
 • kan reflektere over eigen bruk av miljøøkonomisk teori og justere denne under rettleiing.
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff om prinsipp som gjeld optimal handtering av dei sentrale omgrepa «flow» og «stock pollutants» og framstille dette slik at det kastar lys over ei problemstilling.
 • kan vurdere effekten av ulike verkemiddel mot forureining under ulike marknadsforhold.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse til å inngå i utgreiings- og analysearbeid i offentlege institusjonar og i større ikkje-offentlige verksemder på miljø- og naturressursområdet.
 • har innsikt i og kan formidle miljøøkonomiske teoriar, problemstillingar og løysingar både munnleg og skriftleg.
 • viser evne til kritisk tenking og refleksjon rundt bruken av miljøøkonomisk kunnskap i ulike situasjonar.

Studiepoengsreduksjon

ECON316 (5 sp)

Krav til studierett

Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi. Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Eit obligatorisk aktivitetskrav (munnleg framføring av case). Godkjent/ikkje godkjent.

Vurderingsformer

Innleveringsoppgåve, omfang inntil 4000 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@econ.uib.no