Hjem
Studentsider
Masteremne

Ressursøkonomi

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og/eller vår.

Mål og innhald

Formålet med kurset er å gi ein gjennomgang av økonomisk teori for utnytting av naturressursar.

Kurset vil omfatte økonomisk teori for hausting og forvaltning av fornybare og ikkje-fornybare ressursar. Kurset tar for seg tilpassing under ulike kostnadsforhold, ulike marknadsformer og uvisse. Kurset vil også ta opp problemstillingar i høve til regulering og bruk av naturressursar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om prinsipp for samfunnsøkonomisk optimal utvinning av ikkje-fornybare og fornybare ressursar.
 • har god kunnskap om utvinning av ikkje-fornybare ressursar under ulike marknadsformer.
 • har god kunnskap om måling av ressursknapphet.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysere økonomiske problem knytt til bruk av naturressursar, her under klimaproblemet.
 • kan bruke kunnskap om prinsipp for samfunnsøkonomisk optimal utvinning av ikkje-fornybare og fornybare ressursar på praktiske og teoretiske problemstillingar.
 • kan framstille skriftleg og munnleg problemstillingar om utvinning av ikkje-fornybare ressursar under ulike marknadsformer.
 • kan bruke teknikkar for måling av knappheit på ressursar og ved hjelp av marknadsteoriar kaste lys over problemstillingar rundt regulering og bruk av naturressursar.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse til å inngå i utrednings- og analysearbeid i offentlige institusjonar og i større ikkje-offentlige verksemder på miljø- og naturressursområdet.
 • har innsikt i miljøutfordringar haustinga og forvaltninga av ikkje-fornybare ressursar utgjer.
 • kan formidle sentrale ressursøkonomiske teoriar, problemstillingar og løysingar.
 • med bakgrunn i ressursøkonomisk teoretisk innsikt vere i stand til å utveksle synspunkt og erfaringar med andre på fagområdet.

Studiepoengsreduksjon

ECON316 (5 sp)

Krav til studierett

Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi. Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Eit obligatorisk aktivitetskrav (munnleg framføring av case). Godkjent/ikkje godkjent.

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen, 3 timar

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  08.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen