Hjem
Utdanning
Masteremne

Ressursøkonomi

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeECON316B
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og/eller vår.

Mål og innhald

Formålet med kurset er å gi ein gjennomgang av økonomisk teori for utnytting av naturressursar.

Kurset vil omfatte økonomisk teori for hausting og forvaltning av fornybare og ikkje-fornybare ressursar. Kurset tar for seg tilpassing under ulike kostnadsforhold, ulike marknadsformer og uvisse. Kurset vil også ta opp problemstillingar i høve til regulering og bruk av naturressursar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om prinsipp for samfunnsøkonomisk optimal utvinning av ikkje-fornybare og fornybare ressursar.
 • har god kunnskap om utvinning av ikkje-fornybare ressursar under ulike marknadsformer.
 • har god kunnskap om måling av ressursknapphet.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysere økonomiske problem knytt til bruk av naturressursar, her under klimaproblemet.
 • kan bruke kunnskap om prinsipp for samfunnsøkonomisk optimal utvinning av ikkje-fornybare og fornybare ressursar på praktiske og teoretiske problemstillingar.
 • kan framstille skriftleg og munnleg problemstillingar om utvinning av ikkje-fornybare ressursar under ulike marknadsformer.
 • kan bruke teknikkar for måling av knappheit på ressursar og ved hjelp av marknadsteoriar kaste lys over problemstillingar rundt regulering og bruk av naturressursar.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse til å inngå i utrednings- og analysearbeid i offentlige institusjonar og i større ikkje-offentlige verksemder på miljø- og naturressursområdet.
 • har innsikt i miljøutfordringar haustinga og forvaltninga av ikkje-fornybare ressursar utgjer.
 • kan formidle sentrale ressursøkonomiske teoriar, problemstillingar og løysingar.
 • med bakgrunn i ressursøkonomisk teoretisk innsikt vere i stand til å utveksle synspunkt og erfaringar med andre på fagområdet.

Krav til studierett

Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi. Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Eit obligatorisk aktivitetskrav (munnleg framføring av case). Godkjent/ikkje godkjent.

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen, 3 timar

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck og kalkulator. Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøver:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Evaluering av førelesingar vert gjennomført i løpet av semesteret

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@econ.uib.no