Hjem
Studentsider
Masteremne

Helseøkonomi

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeECON321A
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust, uregelmessig

Mål og innhald

Emnet har som mål å gjera studentane interessert i og i stand til å vurdera ulik politikk relatert til helse ¿ sett i eit samfunnsøkonomisk perspektiv. For å komme dit, må ein forstå både kvifor ulike land vel ulike helsesystem, korleis aktørane i helsesystemet tilpassar seg, og korleis individa som nyttar helsesystemet tilpassar seg. På eit overordna plan skal emnet formidle forståing for dei økonomiske samanhengane mellom helse på den eine sida, og utvikling, forskjell og helsepolitikk på den andre sida.

Studiet tar opp tema som:

 • Helse og utvikling ¿ mikro- og makro-samanhengar
 • Helsekapital
 • Helseinvesteringar over livsløpet
 • Helse og åtferd ¿ med spesielt fokus på intervensjonar
 • Den sosioøkonomiske gradienten i helse ¿ kva påverkar kva?
 • Helsesystem i ulike variantar, og dessutan reformer i nyare tid
 • Utfordringar og insentiv på tilbodssida

Det kan variera litt frå gong til gong akkurat kva for nokre av desse tema vi fokuserer på.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • Samanhengen mellom helse og utvikling i makrostudiar
 • Samanhengen mellom helse og utvikling i mikrostudiar
 • Helse som konsum- og investeringsgode
 • Grossmans humankapitalmodell
 • Korleis åtferd påverkar dødelegheit og om/korleis åtferd kan påverkast
 • Kva den sosioøkonomiske gradienten i helse består i
 • Empirisk og teoretisk grunnlag for ein kausal samanheng mellom utdanning og helse
 • Ulike helsesystem og kva hovudkomponentar dei har
 • Restriksjonar ulike helsesystem legg på tilbods- versus etterspørselsida
 • Policy-endringar i helsevesen i rike land (Europa og USA)
 • Problem på tilbodssida: kompetanse, kvalitet og nærvær
 • Insentiv på tilbodssida ¿ om og korleis dei verkar

Ferdigheiter

 • Studenten kan
 • Gjere greie for teoretisk og empirisk grunnlag for tema vi har gått gjennom i kurset
 • Gi døme frå nyhendebildet / aktuelle debattar som relaterer seg til dei ulike tema vi har gått gjennom i kurset og analysere dei i eit samfunnsøkonomisk perspektiv
 • Knyte saman teori og empiri
 • Sjølvstendig belyse aktuelle forskingstema ved hjelp av teori og empiri
 • Lese og forstå aktuelle vitskaplege artiklar som gjer bruk av konsept, teoriar og metodar vi har gått gjennom i kurset
 • Kritisk vurdera vitskaplege artiklar og rapportar som omhandlar tema vi har gått gjennom i kurset
 • Gjere greie for korleis dei ulike tema vi har gått gjennom i kurset er relevante for politikk utforming

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bruke kursinnhaldet i eige vitskapleg arbeid, til dømes i arbeid med masteroppgåve
 • kommunisere om faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor fagområdet, både med spesialistar og til allmennheten

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON340, ECON341

Krav til studierett

Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi. Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

3 timar skuleeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Administrativt ansvarleg

Institutt for økonomi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studieveileder@econ.uib.no