Hjem
Studentsider
Masteremne

Nytte-kostnadsanalyse

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeECON342
 • Talet på semester1
 • Språk Norsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Ujamt

Mål og innhald

Mål

Nytte-kostnadsanalyse er eit analyseverktøy for allokering av knappe ressursar, og brukast for å vurdere lønsemd i store offentlige prosjekt innanfor samferdsel-, miljø-, og helsesektoren, samt vurdering av offentlige tiltak innanfor turisme, bistand, distriktsutvikling, og offentlige etatar.

Formålet med kurset er å gi ei grunnleggande innføring i nytte-kostnadsanalyse, kor det blir fokus både på teori og empiriske analysar.

Innhald

 • Cost-Benefit Analysis (CBA) og Cost-Utility Analysis (CUA)
 • Måling og vurdering av kostnader og fordeler. Måling av velferd
 • Nytte-kostnadsomgrep med og utan marknadspriser
 • Tid (diskontering), usikkerheit og risikoanalyser
 • Indirekte metodar, contingent valuation
 • Verdien av statistisk liv (VSL)
 • QALY og andre nytteomgrep
 • Utvidelser (SEM, beslutningstre (TreeAge), Markov-modeller)

Anvendelser

 • Miljø (global oppvarming, miljøregulering, atomkraftverk)
 • Samferdsel (høyhastighetstog)
 • Helse (legemidler, screening, behandling, organdonasjon, QALY, verdien av liv)
 • Distriktsutvikling SND (infrastruktur, risikofylte prosjekt)
 • Utviklingshjelp (World Bank)
 • Konkurranseutsetjing (renovasjon, omsorg)

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om...

 • det teoretiske grunnlaget for nytte-kostnadsanalyser
 • korleis mikroøkonomisk teori kan brukast for å vurdere kostnader, betalingsvillighet og velferd
 • det normative grunnlaget for nytte-kostnadsanalyser og korleis nytte-kostnadsanalyse er relatert til samfunnsøkonomisk effektivitet og fordeling
 • stega og prosessen med å gjennomføre ein nytte-kostnadsanalyse
 • sentrale omgrep som diskontering, usikkjerhet, risiko, dobbeltelling, indirekte metodar, beslutningstre, skyggepriser
 • ulike metodar for å måle nytte og velferd
 • innsamling av relevante data for nytte-kostnadsanalyse
 • estimering av betalingsvillighet og andre størrelsar som inngår i en nytte-kostnadsanalyse
 • korleis ulike element i nytte-kostnadsanalyser er relevante i faktisk politikkutforming
 • styrker og svakheter med nytte-kostnadsanalyse som grunnlag for offentlege avgjerder

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • kan analysere og forholda seg kritisk til ulike informasjonskjelder og litteratur på fagområdet nytte-kostnadsanalyser
 • kan anvende informasjonskjelder til å strukturere og formulere faglige resonnement på fagområdet
 • kan analysere eksisterande teoriar og metodar innanfor fagområdet
 • kan arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysning
 • kan knyte saman teori og empiri på fagområdet
 • kan bruke relevante metodar for faglig utrednings- og utviklingsarbeid på en sjølvstendig måte
 • kan anvende metodar og hjelpemiddel for innsamling av data
 • kan gjennomføre en sjølvstendig nytte-kostnadsanalyse med utgangspunkt i tilgjengelige data
 • kan kritisk vurdere styrker og svakheter i eksisterande nytte-kostnadsanalyser

Kompetanse

Kandidaten...

 • kan anvende sine kunnskapar og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt knyta til nytte-kostnadsanalyser
 • kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid og beherska fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillingar, analyser og konklusjonar innanfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og utviklingsarbeid på fagområdet
 • kan arbeide sjølvstendig og organisere og planlegge eige arbeid innanfor gitte fristar
 • har evne til klar og ryddig skriftleg og munnleg framstilling

Tilrådde forkunnskapar

ECON310

Krav til studierett

Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi. Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Modulbasert undervisning med undervisningsdagar med ulike tema, individuell rettleiing og presentasjonar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Munnleg presentasjon av oppgåveinnlevering.

Godkjend obligatorisk undervisningsaktivitet er berre gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Mappevurdering med samla karaktervurdering basert på:

 • Skriftleg oppgåveinnlevering og PowerPoint-presentasjon i forbindelse med munnleg presentasjon (30%)
 • Skriftleg oppgåveinnlevering (20%)
 • Tilbakemeldingsrapport for ein annan si oppgåve (10%)
 • Heimeeksamen, 7 dagar (40%)

Oppgåvene og presentasjonane kan gjerast åleine eller i grupper. Heimeeksamen må gjerast individuelt.

I den samla vurderinga blir det lagt vekt på progresjon.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd berre i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Institutt

 Institutt for økonomi

Kontakt

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no