Hjem
Studentsider
Masteremne

Empirisk forskingsdesign

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust eller vår, ujamnt.

Mål og innhald

Studentane vil bli presenterte for ulike tema, ca. 6 i løpet av kurset. Tema kjem i stor grad til å avspegla forskingsaktiviteten til forelesarane, men vil kunna variera frå semester til semester. Kurset vil vera oppbygd slik: 1) Forelesing - Temaet blir belyst ut frå økonomisk og økonometrisk teori. - Studentane blir presentert for data: korleis desse kan leggjast til rette i programpakken Stata og - først og fremst - korleis dei kan brukast til å laga modellar som testar ut hypotesar avleidde frå teorien - I løpet av dei to vekene til neste temaforelesing skal studentane sjølve arbeida med teori, data og design 2) Studentpresentasjonar - Studentane, einskildvis eller i grupper på 2-3, presenterer og diskuterer arbeid med gitt tema.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Ferdigheiter

Kandidaten kan ...

 • sjølvstendig belyse aktuelle forskingstema både teoretisk og empirisk.
 • bringe eit forskingstema frå teoriplanet til ein gjennomført empirisk analyse.
 • gjere greie for formelle og praktiske sider ved økonometrisk modellering
 • utnytte empiriske data og gjennomføre avanserte analyser på ulike datasett som tverrsnittsdata, paneldata og tidsseriedata.
 • bruka programpakken Stata til økonometriske analyser.

Kompetanse

Kandidaten skal ...

 • kritisk kunne drøfte analysefunn og sette resultata inn i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
 • kunne lese og forstå rapportar og tidsskriftsartiklar knytt til dei tema som har vore gjennomgått i kurset
 • kunne nytte kursinnhaldet i eige akademisk arbeid, ikkje minst i skriving av masteroppgåva.

Krav til forkunnskapar

ECON340

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi og profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi. Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar, med kombinasjon forelesing og studentpresentasjonar.

Samlingar ca. kvar 2. veke, med kombinasjonen 3 timar forelsing og 3 timars presentasjonar

3 timar i gjennomsnitt.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske presentasjonar til kvart tema.

Godkjent obligatorisk arbeidskrav er berre gyldig inneverande semester.

Vurderingsformer

14 dagars heimeeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Eksamen tilbys kun i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet.  

Kontakt

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.04.2022, 14:00
  Innleveringsfrist
  05.05.2022, 14:00
  Trekkfrist
  21.04.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen