Hjem
Studentsider
Masteremne

Strategisk bedriftsåtferd og marknadsmakt

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Ujamt

Mål og innhald

Kurset gir ei oversikt over teoriar for oligopol og lærer studentane korleis de skal analysere og anvende viktige spillteoretiske modeller for strategisk interaksjon i marknader med imperfekt konkurranse.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om...

 • Dei grunnleggjande formene av ufullkommen konkurranse, både i eit statisk og dynamisk perspektiv
 • Årsakar til, og effektar av, endringar i marknadsstruktur - til dømes som følgje av etablering, utestenging eller fusjon
 • Korleis asymmetrisk informasjon og usikkerheit kan påverke bedrifters strategiske åtferd og tilpassing
 • Bedrifter sine val av investering i ulike situasjonar, til dømes i forsking og utvikling, produkteigenskapar eller marknadsføring
 • Vertikale avtaler og vertikale bindingar, og den konkurransepolitiske handsaminga av desse

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • Kan tileigne seg analytiske ferdigheter for å modellere imperfekt konkurranse
 • Kan lage og løyse enkle modeller for imperfekt konkurranse eigna til å analysere konkrete og verkelege konkurransepolitiske problemstillingar

Kompetanse

Kandidaten...

 • Kan lese og forstå forskingsrapportar og vitskaplege artiklar som nytter omgrep og metodar undervist i kurset
 • Kan nytte kunnskapen i kurset i eige akademisk arbeid, til dømes i forbindelse med masteroppgåva i samfunnsøkonomi.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON260 og ECON310

Studiepoengsreduksjon

Fullt overlapp med ECON365

Krav til studierett

Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi. Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

18 førelesningar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent innleveringsoppgåve.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatorisk arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.12.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen