Hjem
Studentsider
Masteremne

Eksperimentell økonomi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeECON370
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

 Master

Undervisningssemester

Ujamnt

Mål og innhald

Kurset introduserer deg til eksperimentell metode i økonomifaget. Her lærer du eksperimentelle metode først og fremst ved å gjøre et eksperiment, alene eller sammen med noen av dine medstudenter. Dere må utføre eksperimentet, skrive en rapport og presentere resultatene for de andre studentene på kurset. I kurset møter du sentrale eksperimenter innenfor eksperimentell økonomi. Du vil også møte tankemåter til klassiske økonomer som Adam Smith og David Hume.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten kan

 • gje ein oversikt over eksperimentell metode innanfor økonomifaget inkludert historisk utvikling av ulike type eksperiment tradisjonar som markedseksperimenter og adferdsøkonomi.
 • gjere greie for etikken som ligg bak økonomiske eksperimenter. Stikkord er: deltaking basert på frivillighet, anonymisering og «ikkje lyg for deltakarane» reglen.
 • gjere greie for kjernen i den eksperimentelle metode som randomisering og hypotesetesting.

Ferdigheiter

Kandidaten kan

 • gesigne et eksperiment med kontroll og behandling.
 • gjennomføre et økonomisk eksperiment.
 • rapportere, analysere og drøfte resultantane av et eksperiment.
 • presentere resultantane frå et eksperiment.

Krav til forkunnskapar

ECON310 og ECON340

Tilrådde forkunnskapar

Bachelor i samfunnsøkonomi eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør). Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

18 førelesningar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk deltaking på klasseeksperiment
 • Presentasjon av eksperimentrapport

Godkjend obligatorisk undervisningsaktivitet er berre gyldig inneverande semester.

Vurderingsformer

Mappevurdering med samla vurdering basert på følgjande:

 • Eksperimentrapport, individuell eller i gruppe (50 poeng)
 • Individuelt essay (50 poeng)

Hjelpemiddel til eksamen

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters. Kalkulator: Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillate brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

 • Casio FX-82, Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX
 • Hewlett-Packard HP30
 • Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Eksamen tilbys kun i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet.  

Kontakt

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no