Hjem
Studentsider
Masteremne

Eksperimentell økonomi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeECON370
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Ujamnt

Mål og innhald

Kurset introduserer deg til eksperimentell metode i økonomifaget. Her lærer du eksperimentelle metode først og fremst ved å gjøre et eksperiment, alene eller sammen med noen av dine medstudenter. Dere må utføre eksperimentet, skrive en rapport og presentere resultatene for de andre studentene på kurset. I kurset møter du sentrale eksperimenter innenfor eksperimentell økonomi. Du vil også møte tankemåter til klassiske økonomer som Adam Smith og David Hume.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten kan

 • gje ein oversikt over eksperimentell metode innanfor økonomifaget inkludert historisk utvikling av ulike type eksperiment tradisjonar som markedseksperimenter og adferdsøkonomi.
 • gjere greie for etikken som ligg bak økonomiske eksperimenter. Stikkord er: deltaking basert på frivillighet, anonymisering og «ikkje lyg for deltakarane» reglen.
 • gjere greie for kjernen i den eksperimentelle metode som randomisering og hypotesetesting.

Ferdigheiter

Kandidaten kan

 • gesigne et eksperiment med kontroll og behandling.
 • gjennomføre et økonomisk eksperiment.
 • rapportere, analysere og drøfte resultantane av et eksperiment.
 • presentere resultantane frå et eksperiment.

Krav til forkunnskapar

ECON310 og ECON340

Tilrådde forkunnskapar

Bachelor i samfunnsøkonomi eller tilsvarande

Krav til studierett

Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi. Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

18 førelesningar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk deltaking på eksperiment
 • Presentasjon av eksperimentrapport
 • Deltaking i klasse-diskusjon knyttet til «Spørsmål til spesifikk tekst»

Godkjend obligatorisk undervisningsaktivitet er berre gyldig inneverande semester.

Vurderingsformer

Mappevurdering med samla vurdering basert på følgjande:

 • Eksperimentrapport, individuell eller i gruppe (50 poeng)
 • Individuelt essay (40 poeng)
 • Spørsmål til spesifikk tekst (10 poeng)

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen tilbys kun i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no