Hjem
Studentsider
Masteremne

Forberedelsesemne for masteroppgåva

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Dette emnet består av seminar og individuell rettleiing der målet er individuell utvikling av prosjektplan for mastergradsoppgåva. Dette består i å formulera ei problemstilling og laga ein plan for korleis denne kan undersøkjast teoretisk og/eller empirisk ved å trekkja inn relevant teori og gå gjennom sentral litteratur på feltet. For empiriske studiar må det gjerast greie for datakjelder og korleis data kan bli lagt til rette for analyse. I seminardelen blir det gitt ei kort orientering om kjeldebruk, litteratursøk og akademisk skriving.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • Har kunnskap om relevante datakjelder og korleis data kan leggjast til rette for analyse.

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • Kan formulera forskingsproblem og trekkje inn og nytte relevant teori og forskingslitteratur som del av ei analytisk tilnærming til problemet.
 • Kan presentera og gjere greie for ein prosjektplan som dannar grunnlaget for arbeidet med masteroppgåva.

Kompetanse

Kandidaten...

 • Har kompetanse i kritisk kjeldebruk, bruk av referansar og litteratursøk.

Krav til studierett

Berre for studentar på master- eller profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi. Prosjektskisse må sendast til studierettleiar ved instituttet innan 1. juni. Alle som får godkjent skissa si, blir automatisk oppmeldt til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Seminarer og individuell rettleiing

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Ei prosjektskildring utforma med individuell rettleiing. Prosjektskildringa skal presenterast i plenum og godkjennast av ein komité med to medlemmer inkludert rettleiar.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen tilbys kun i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  11.11.2020
  Trekkfrist
  28.10.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen