Hjem
Studentsider
Masteremne

Praksisbasert prosjektarbeid

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål: Målet med kurset er å lære deltakarane, både individuelt og som gruppe, bruk av samfunnsøkonomisk kunnskap i samanheng med eit praktisk oppdrag for ein ekstern oppdragsgjevar («kunde»).

Innhald: Studentane gjennomfører eit prosjekt for den bedrifta/organisasjonen som er oppdragsgjevar. Prosjektet blir gjennomført som eit gruppearbeid med 3-6 studentar pr. gruppe, og blir dokumentert i form av ein prosjektrapport.

Ved semesterstart vert det helde oppstartsseminar med fokus på å bu studentane på ulike sider ved det å jobbe for ein ekstern oppdragsgjevar. Ein viktig del av dette seminaret er å gjere studentane medvitne på sin eigen kompetanse og korleis dei kan nytte denne i praksisen. Vidare går ein igjennom praktiske utfordringar og forslag til løysingar på situasjonar som kan oppstå. Sidan prosjektet er organisert som gruppearbeid vil det også bli lagt vekt på opplæring i effektiv arbeidsorganisering, herunder møteteknikk.

Studentane blir tildelt eit prosjekt, og må rekne med å måtte delta i utviklinga av prosjektet. Studentane får grupperettleiing både frå bedrifta/organisasjonen og frå Institutt for økonomi. Dette blir organisert som prosjektmøter der studentane får ansvar for å organisere og leie møter. I tillegg vil kvar student få individuell rettleiing frå instituttet etter behov.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • kan beskrive korleis ein bedrift/organisasjon organiserer arbeidet

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • kan bruke samfunnsøkonomi på arbeidsrelevante praktiske oppgåver
 • kan organisere og leie prosjektmøter, ta referat etc.

Kompetanse

Kandidaten...

 • kan kombinere teori med erfaringsbasert læring
 • kan reflektere over forholdet mellom teori og praksis
 • kan arbeide med observasjon, samhandling, rettleiing og praktisk utøving av faget
 • kan presentere eigne og andre sine arbeid skriftleg og munnleg
 • kan samarbeide om å skrive felles prosjektrapport

Krav til studierett

Emnet er avgrensa til studentar på profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi.

Arbeids- og undervisningsformer

Form: Seminar og individuell rettleiing

Tal veker: rundt 16 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Praksisrapport (skal skrivast i gruppe)

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen tilbys kun i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Rapport

  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 12:00
  Trekkfrist
  18.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen