Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgave

 • Studiepoeng60
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeECON390
 • Talet på semester2
 • Språk

  Norsk, engelsk ved behov

 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår/haust

Mål og innhald

Studenten skal vise at ho/han er i stand til å nytte økonomisk metode til å gjere ei omfattande analyse av eit relevant problem. Framstillinga skal gjere greie for problemstilling, metode og resultat på ein oversiktleg måte.

Masteroppgåva er eit fagleg sjølvstendig arbeid som kan vere teoretisk eller empirisk. Studenten vel tema i samråd med rettleiar, basert på prosjektskissa levert i 2. semester.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • har inngåande kunnskap om vitskapeleg skriving og kjeldebruk, metodiske og forskingsetiske problemstillingar.
 • har spesialisert innsikt i eit område innanfor samfunnsøkonomi.

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • kan sjølvstendig utvikle og formulere ei presis problemstilling og utvikle eit forskingsdesign for å belyse eit tema innanfor samfunnsøkonomi.
 • kan på ein vitskapeleg måte implementere det teoretiske og/eller empiriske rammeverket slik at det leier fram til ein strukturert og sjølvstendig økonomisk analyse.

Kompetanse

Kandidaten...

 • kan gjennomføra et prosjekt frå idé til sluttføring.
 • kan nytte økonomisk metode til å gjere ei omfattande analyse av eit relevant problem.
 • kan formidla og drøfta avansert fagleg arbeid både skriftleg og munnleg.

Krav til forkunnskapar

Gjennomført kursdel i mastergraden.60 studiepoeng på masternivå må være bestått før kandidaten kan gå opp til muntlig vurdering.

Krav til studierett

Berre for studentar på master- eller profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi.

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

I 2. semester av masterstudiet leverer studenten ei prosjektskisse til instituttet. Innleveringsfristar er 1. november og 1. mai.

Vurderingsformer

Innlevering av masteroppgåve og justerande munnleg eksamen.

Innleveringsfristar for oppgåva: 1. juni, 1. september, 1. desember, 1. februar.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Haust/vår

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for økonomi

studieveileder@econ.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg

  Innleveringsfrist
  01.06.2022, 14:00
  Trekkfrist
  18.01.2022
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2022, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande muntleg