Hjem
Studentsider
Masteremne

PET i onkologi

 • Studiepoeng1
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeEEMED301
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

1 studiepoeng. Elektivt e-kurs på ca. 30 timer.

Studienivå (studiesyklus)

Masterstudiet.

Undervisningssemester

Haust og vår 

Undervisningsstad

E-kurs på https://mitt.uib.no

Mål og innhald

Mål:

 • Grunnleggande kompetanse i indikasjonsstilling og gransking av positronemisjonstomgrafi (PET) ved prostatacancer og ved nevroendokrine svulstar.
 • Kunnskap om ulike sporstoff kreftutgreiing.
 • Kunne prosessera og granska ein eller fleire PET/CT-undersøkelser hos same pasient med diagnostisk programvare.

Innhald

 • [18F]PSMA-PET for utgreiing av pasientar med kreft i prostata.
 • [18F]DOTATOC-PET og analoge sporstoff og [18F]FDG for utgreiing av nevroendokrine tumores (f. eks. karsinoid)

Læringsutbyte

Studenten skal ha følgjande læringsutbyte etter endt kurs:

Kunnskaper

Studenten ..

 • har grunnleggjande forståelse for billeddiagnostikk med ulike radioaktive sporstoff i kreftdiagnostikk
 • ha kunnskap om de ulike billeddiagnostiske modalitene (bl.a. PET, CT) ved kreft utredning
 • forstår grunnprinsippene av kreftbehandling ved ulike billedfunn ved prostatacancer og ved nevroendokrine svulster

Ferdigheiter

Studenten ..

 • kan visualisere og granske PET/CT-undersøkelser ved cancer i eigna progamvare
 • kan utarbeide grunnleggende behandingsplan for prostatacancer og nevroendokrine svulster i avhengighet av billedfunnene
 • kan gi konstruktiv tilbakemelding til kolleger

Generell kompetanse

Studenten ..

 • forstår hvordan klinikk sammen med billeddiagnostikk bestemmer valg av kreftbehandlingen
 • forstår i hvilken grad protokollene for utredning og behandling av pasienten er basert på kliniske studier.

Krav til forkunnskapar

Fullført dei tre første åra av medisinstudiet

Tilrådde forkunnskapar

Nukleærmedisin (MED5), onkologi (MED10)

Studiepoengsreduksjon

Ingen.

Krav til studierett

Medisinstudiet 4.-6. studieår

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset er eit reint e-kurs beståande av nettforelesninger på internett og dessutan øvingsoppgåver på e-læringssystemet. Fleire oppgåver føreset tilgang til den nasjonale billeddatabasen i nukleærmedisin via Norsk helsenett (ikkje tilgjengeleg via internett).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Gjennomgang av nettforelesningene. Ta oppgåvene i e-læringssystemet

Vurderingsformer

Oppgåvene i e-læringssystemet må beståast med i minst 80 % av poengsum. Det er ingen begrensing på talet på forsøk, men etter kvart forsøk er deltakaren "sperra ut" frå oppgåva i ein kort refraktærperiode.

Hjelpemiddel til eksamen

Det er ingen eksamen, bortsett for at du må etter kvart løysa alle oppgåvene i e-læringssystemet.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust og vår  

Litteraturliste

 1.  Farolfi A, Calderoni L, Mattana F, Mei R, Telo S, Fanti S, et al. Current and emerging clinical applications of PSMA-PET diagnostic imaging for prostate cancer. J Nucl Med. 2021 Mar 12 (ePub)
 2. Sabet A, Dautzenberg K, Haslerud T, Aouf A, Sabet A, Simon B, et al. Specific efficacy of peptide receptor radionuclide therapy with (177)Lu-octreotate in advanced neuroendocrine tumours of the small intestine. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2015 Jul;42(8):1238-46.

Emneevaluering

Alle kursdeltakarane blir bedne om å delta på anonym spørjeundersøking ved avslutta kurs, der det blir målt i kva grad deltakaren var fornøgde og der delagerne kan legga inn kommentarar i fritekst. Tilbakemeldingane frå brukarane blir etter kvart gjennomgåtte semester.

Programansvarleg

Programutvalet  har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der

Administrativt ansvarleg

elektiv.med@uib.no

Eksamensinformasjon