Hjem
Studentsider
Masteremne

Arbeidsmedisin i utviklingsland

  • Studiepoeng3
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeELMED209
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår. Uavhengig av elektive uker.

Kurset går hovedsaklig på Mitt UiB, men benytter et pågående MOOC-kurs på futurelearn som starter medio mars.

Mål og innhald

I emnet får studentane ein introduksjon til faget arbeidsmedisin, med fokus på arbeidsplasser og forhold i utviklingsland. Kurset vil gi basalkunnskap om arbeidsmedisin og korleis du kan forhindre utviklinga av sjukdommar og skadar på bakgrunn av arbeidsforhold i utviklingsland.

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter semesteret har studenten kunnskap om basal arbeidsmedisin og yrkeshygiene, samt oppgåver og struktur til helsetenestar i bedrifter. Studenten vil vidare vite om dei viktigaste risikofaktorane for sjukdom og skade i arbeidslivet, og dei viktigaste yrkessjukdommane både nasjonalt og globalt. Dei vil kunne dei ulike trinna i ein risikovurdering på ein arbeidsplass og samanhengen mellom eksponering og helseskade, samt prinsippa for korleis redusere uheldig eksponering. Dei vil også ha grunnleggande kunnskap om internasjonalt lovverk, reguleringar og standardar.

Dugleik

Studenten kan utføre ein innleiande risikovurdering av ein arbeidsplass og rådgje om korleis førebygging kan gjerast for å forhindre sjukdom og skadar i tråd med lovar og reglar på arbeidsplassen. Studenten vil også kunne vurdere nytteverdien av ulike førebyggande tiltak på arbeidsplassen og søkje opp relevant litteratur på området.

Generell kompentanse

Studenten vil ha forståing for samspelet mellom dei ulike aktørar innan arbeidsmiljøarbeidet, arbeidsgjevar, arbeidstakar, verneteneste, helsetenesta i bedrifta, arbeidsmedisinske avdelingar og Arbeidstilsynet. Studenten vil også reflektere over arbeid og helse i eit globalt perspektiv.

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Kurset benytter et pågående MOOC kurs hos futurelearn, som er gratis tilgjengelig.

Kurset er utviklet av forskningsgruppen for Arbeids- og miljømedisin i samarbeid med DigUIB, kurset som knytter seg til det elektive kurset vil gå i perioden mars-mai.

Som elektivt kurs er følgende undervisningsform valgt:

Online kurs: Det er beregnet at man i snitt over semesteret bruker 2 timer daglig i de ukene nettkurset pågår (6 uker) på å følge kurset. Man vil kunne følge de pågående diskusjonene og testene hos futurelearn. Dette gir en unik mulighet til å diskutere relevante problemstillinger med andre over hele verden.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Mappe eksamen, informasjon gis på mittuib.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Emneevaluering

Evaluering etter et års gjennomføring, deretter hvert tredje år.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studie@igs.uib.no