Hjem
Studentsider
Masteremne

Innføring i anestesi til kirurgiske pasientar

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED214
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk (Dersom ikkje-norskspråklege deltakarar på kurset, kan kurset haldast på engelsk).
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår, elektiv periode er i januar.

Mål og innhald

Emnet skal gi ei innføring i faget anestesi til kirurgiske pasientar med grunnleggande teoretisk undervisning og gjennomføring av praktiske prosedyrar utført ved simulering og på operasjonstue med pasientar.

Emnet har som mål

 • å gje ein innføring i kva anestesi til kirurgiske pasientar inneber
 • å gje ein innføring i oversikt over val av utstyr og medikament for gjennomføring av anestesi
 • å gjere ein gjennomgang i preoperativ planlegging av, gjennomføring av anestesi på operasjonsstue og postoperativ oppfølging etter avsluttet kirurgi, inkludert en risikovurdering (ASA) før gjennomføring for ein pasient
 • å gje en gjennomgang av risiko og pasientsikkerhet knytt til anestesi
 • å gje grunnleggande praktisk innføring i nokon vanlege anestesi prosedyrar
 • å gje kvar student høve til å følgje ein pasient gjennom ein heil operasjon frå planlegging og til avslutning

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande

læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

KUNNSKAPAR

 • Har grunnleggande kunnskap om
  • anestesi til kirurgiske pasientar
  • val av medikament og utstyr til anestesi
  • risikovurdering (ASA)
  • behov for pre operative undersøkingar og forbehandling
 • Forstår grunnleggande prinsipp for anestesi til kirurgiske pasientar

FERDIGHEITER

 • Har gjennomført
  • Oppsetting og vurdering av pasient-monitorering
  • Legging av venekanyle på manikin og pasient
  • Oppsetting av en intravenøs infusjon
  • Larynxmaske, utført på manikin og v/pasientdemo
  • Intubasjon, utført på manikin og v/pasientdemo

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Medisinstudiet

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av førelesingar, tid på operasjonsstue , gruppearbeid (teambasert og casebasert læring) og simulator-/manikintrening.
Førelesingar (inkludert kursprøve): 20 timar
På operasjonstue: 8 timar
Gruppearbeid (inkludert presentasjonar) : 10 timar
Simulator-/mankintrening: 8 timar
Sjølvstudium og eigne førebuingar til gruppearbeid og simulatortrening kjem i tillegg.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar.
På operasjonstue.
Gruppearbeid (inkl presentasjonar).
Simulator-/mankintrening.

Tal på deltakarar:
Minimum: 5
Maksimum: 10

Vurderingsformer

Frammøte på obligatorisk undervising/trening

Kursprøve (fleirvalgstest)

Litteraturliste

Tekstbok:
Ræder, Johan: Anestesiologi En innføringsbok. 2. utg. 254 s
m/ett kapittel om Intensivmedisin av Hans Flaatten
Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016.
ISBN 978-82-05-49472-5

Kontakt

elektiv@med.uib.no

Tlf 55 58 64 00

Eksamensinformasjon