Hjem
Studentsider
Masteremne

Den akutt sjuke gamle pasienten

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED217
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår, elektiv periode er i januar.

Mål og innhald

Mål:
Alle leger behandlar eldre pasientar, og ofte er dette sett på som utfordrande. Kurset vil gje innblikk i den diagnostiske prosess når det gjelder eldre pasientar med komplekse og samansette helseproblem som lægjes inn akutt i sjukehus - og dei spesielle utfordringane me møter hos desse pasientane.

Emnet har som mål å gje deltakarane kunnskap om aldringsprosessen, korleis vurdere konsekvensar av aldring for diagnostikk, behandling og prognostisk ved akutt sjukdom og også korleis skile mellom normal aldring og patologi. Kurset er praktisk, med trening av ferdigheiter utover det som er praktisk mulig i ordinær geriatriundervisning. Innhaldet i dette kurset er i samsvar med krav til geriatri i medisinstudiet i europeiske land.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har kunnskap om:

 • kroppslige endringer assosiert med aldring og aldersrelaterte sykdommer
 • geriatriske syndromer som oppstår i forbindelse med akutte tilstander (akutt funksjonstap, delirium, fall, dehydrering og ernæringssvikt, inkontinens)
 • geriatrisk team-arbeid og arbeidsmetoder

Ferdigheiter

Studenten har praktiske ferdigheter i å vurdere: akutte medisinske tilstander og geriatriske syndromer hos eldre innlagt i sykehus. Derav følgende:

 • Identifikasjon og behandling av akutt forvirring (delirium)
 • Vurdering og utredning av fallrisiko
 • Vurdering av fysisk funksjon, kognitiv funksjon og dagliglivets aktiviteter
 • Kommunikasjon med eldre med sansesvikt (syn, hørsel), følgetilstander etter slag, og kognitiv svikt
 • Samtaleteknikker for optimalt samspill med eldre pasienter

Generell kompetanse

Studenten har følgende komptanse:

 • Profesjonell innstilling i møtet med eldre pasienter, deres nærmeste og medlemmer av det tverrfaglige teamet
 • Evne til refleksjon over egen rolle i møtet med den eldre akutt syke pasient
 • Evne til diskusjon av etiske problemstillinger i møtet med den eldre akutt syke pasient

Krav til forkunnskapar

Å kunne gjere eit vanlig anamneseopptak og ein klinisk undersøking.

Tilrådde forkunnskapar

Det er anbefalt å ha gjennomført 6. semester av medisinstudiet.

Krav til studierett

Medisinstudiet. Moglegheit for å ha med studenter frå andre fag som kan inngå i et tverrfaglig team (sykepleier, fysioterapeut, farmasøyt, ergoterapeut). Studenter ved andre studieretninger enn medisin må være i sitt siste år av bachelorgraden.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Dette kurset er interaktivt og nytta nye læringsmetoder slik som blandet læring, omvendt klasserom etc, dette medfører at det deltakarane vil måtte forberede seg til kvar dag og reflektere etter hver dag. Disse forberedelsene kan gjøres på internett, enten heime eller på sjukehuset. Undervisning pågår på UiB mellom klokken 0900 og 1430 hver dag under kurset. I tillegg må man påregne 30-45 dagleg til før/etterarbeid. Me nyttar team-arbeid og me vil møte både simuleringer og reelle pasienter gjennom klinikker og hospitering. Kurset krev aktiv deltaking fra alle deltakarane.

Antall deltakarar:

Minimum: 6

Maksimum: 25

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80 % oppmøte og gjennomført refleksjonsoppgåve.

Vurderingsformer

Heimeeksamen i form av refleksjonsoppgåve.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Emneevaluering

Hvert 3.år

Kontakt

Klinisk institutt 2 studie@kliniskmedisin.uib.no

Emneansvarlig

Anette Hylen Ranhoff: Anette.ranhoff@uib.no, tel 92810198
Susanne Hernes: Susanne.hernes@uib.no