Hjem
Studentsider
Masteremne

Teoretisk innføring i medisinsk pedagogikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Emnet gjennomførast i dei to fyrste vekene i semesteret.

Mål og innhald

Emnet har som mål å sette studentane i stand til å gå inn i ulike undervisnings- og rettleieroppgåver retta mot andre studentar og anna helsepersonell. Emnet gir ei teoretisk innføring i sentrale pedagogiske prinsipp og omhandlar tema som læring, medisinsk didaktikk, ulike undervisningsformer brukt i helsefaga, undervisningsplanlegging og vurdering.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

  • har basiskunnskapar om kva læring er og korleis ein kan legge til rette for læring hos andre
  • har kjennskap til og trening i bruk av modeller for planlegging av undervisning
  • har kjennskap til varierte undervisnings- og vurderingsformar og korleis dei påverkar studentars læring og studieåtferd

Ferdigheiter

Studenten:

  • beherskar varierte virkemedel for å gi tilbakemelding
  • kan lese og forstå faglitteratur knytt til undervisning

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet er bygd opp som eit innføringsemne med valfri oppfølging av ein periode med praktiske undervisningsoppgåver (ELMED218B Medisinsk pedagogisk praksis).

I den teoretiske innføringa vil studentane arbeide både sjølvstendig og i grupper. Det vil bli brukt korte introduksjonar/forelesninger, gruppearbeid, casediskusjonar og studentpresentasjonar som undervisningsformer. Studentane vil bli gitt oppgåver mellom timeplanfesta undervising.

Emnet går over 2 veker.

Tal på deltakarar (studentar)

Minimum: 8

Maksimum: 25

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk oppmøte i undervisninga (80%).

Vurderingsformer

Deltatt/ bestått basert på frammøte og deltaking

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Fagleg overlapp

ELMED218 Innføring i medisinsk pedagogikk

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Kontakt

elektiv@med.uib.no

Tlf: 55 58 64 00

Eksamensinformasjon