Hjem
Studentsider
Masteremne

Medisinsk pedagogisk praksis

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED218B
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Emnet strekker seg gjennom heile semesteret

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studentane trening i å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske oppgåver retta mot helsefagleg utdanning. Dei praktiske oppgåvene kan vere undervisnings- og rettleieroppgåver, utviklingsoppgåver, arbeid med vurdering eller anna form for pedagogisk tilrettelegging. Emnet bygger på en teoretisk innføring i medisinsk pedagogikk (ELMED218A Teoretisk innføring i medisinsk pedagogikk).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

 • har grunnleggjande kunnskapar om korleis ein planlegger og legg til rette for læring hos ulike målgrupper
 • kan greia ut om korleis ein pedagogisk intervensjon bidrar til læring og til mulig andre konsekvensar av intervensjonen
 • har kjennskap til ulike rammer som er med å påverke opplæring

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre ei avgrensa pedagogisk oppgåve med målgruppas læring for øye
 • kan opptre i ulike pedagogiske roller som undervisar, rettleier, vurderar eller lignande
 • kan gjere kloke val og ta i bruk varierte virkemedel i rettleiing og undervisning

Generell kompetanse

Studenten:

 • kjenner til styrker og svakheiter ved eigen undervisningsrolle
 • kan samarbeide om å løyse pedagogiske oppgåver i lag med andre

Krav til forkunnskapar

Må ha gjennomført ELMED218A Teoretisk innføring i medisinsk pedagogikk, same studieår eller seinest året før.

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

I emnet gis studentane praktisk erfaring i rolla som undervisar eller pedagog. Emnet er bygd opp som ei vidareføring av emnet ELMED218A ¿ Teoretisk innføring i medisinsk pedagogikk. I praksisemnet vil studentane, så lang rå er, jobbe saman i mindre grupper for å løyse realistisk pedagogiske oppgåver.

Undervisningsoppdraga kan variere fra år til år, men oppgåvane vil være avgrensa som til dømes å lage og gjennomføre ei studentdreven trenings-OSCE for medstudenter, utvikling av digitale undervisingsressursar, lærerassistent, eller underviser i ulike samanheng.

Alle praksisgrupper vil bli tildelt ein rettleier.

Praksisprosjektene vil kunne strekke seg i tid over store deler av vårsemesteret og studentane må regne med å sette av tid til dette i tillegg til ordinær studieprogresjon.

Tal på deltakarar (studentar)

Minimum: 8

Maksimum: 25

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

ELMED218 Innføring i medisinsk pedagogikk

Vurderingssemester

vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Programansvarleg

Programutvalet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Monika Kvernenes, Enhet for læring

Administrativt ansvarleg

Martha Dahle, Studieseksjonen ved Det medisinske fakultet

Kontakt

Kontaktinformasjon

elektiv@med.uib.no

Tlf: 55 58 64 00