Hjem
Studentsider
Masteremne

Medisinsk pedagogisk praksis

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED218B
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Emnet strekker seg gjennom heile semesteret

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studentane trening i å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske oppgåver retta mot helsefagleg utdanning. Dei praktiske oppgåvene kan vere undervisnings- og rettleieroppgåver, utviklingsoppgåver, arbeid med vurdering eller anna form for pedagogisk tilrettelegging. Emnet bygger på en teoretisk innføring i medisinsk pedagogikk (ELMED218A Teoretisk innføring i medisinsk pedagogikk).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

 • har grunnleggjande kunnskapar om korleis ein planlegger og legg til rette for læring hos ulike målgrupper
 • kan greia ut om korleis ein pedagogisk intervensjon bidrar til læring og til mulig andre konsekvensar av intervensjonen
 • har kjennskap til ulike rammer som er med å påverke opplæring

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre ei avgrensa pedagogisk oppgåve med målgruppas læring for øye
 • kan opptre i ulike pedagogiske roller som undervisar, rettleier, vurderar eller lignande
 • kan gjere kloke val og ta i bruk varierte virkemedel i rettleiing og undervisning

Generell kompetanse

Studenten:

 • kjenner til styrker og svakheiter ved eigen undervisningsrolle
 • kan samarbeide om å løyse pedagogiske oppgåver i lag med andre

Krav til forkunnskapar

Må ha gjennomført ELMED218A Teoretisk innføring i medisinsk pedagogikk, same studieår eller seinest året før.

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

I emnet gis studentane praktisk erfaring i rolla som undervisar eller pedagog. Emnet er bygd opp som ei vidareføring av emnet ELMED218A ¿ Teoretisk innføring i medisinsk pedagogikk. I praksisemnet vil studentane, så lang rå er, jobbe saman i mindre grupper for å løyse realistisk pedagogiske oppgåver.

Undervisningsoppdraga kan variere fra år til år, men oppgåvane vil være avgrensa som til dømes å lage og gjennomføre ei studentdreven trenings-OSCE for medstudenter, utvikling av digitale undervisingsressursar, lærerassistent, eller underviser i ulike samanheng.

Alle praksisgrupper vil bli tildelt ein rettleier.

Praksisprosjektene vil kunne strekke seg i tid over store deler av vårsemesteret og studentane må regne med å sette av tid til dette i tillegg til ordinær studieprogresjon.

Tal på deltakarar (studentar)

Minimum: 8

Maksimum: 25

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

ELMED218 Innføring i medisinsk pedagogikk

Vurderingssemester

vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Kontakt

elektiv@med.uib.no

Tlf: 55 58 64 00