Hjem
Studentsider
Masteremne

Seksuell helse og mangfald

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

3

Studienivå (studiesyklus)

3. - 6. studieår

Undervisningssemester

Vår, elektiv periode januar 

Mål og innhald

Gi medisinstudenter en tverrfaglig innsikt i seksuell helse og kjønnsmangfold, samt gi studentene den kunnskapen de trenger for å møte pasienter med problemstillinger knyttet til seksualitet og/eller kjønn på en god og trygg måte i fremtiden. 

Temaet blir presentert som forelesninger, gruppeoppgaver, samt praktisk tilnærming til emnet. 

Læringsutbyte

Studenten har etter endt emne ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper

  • Har oversikt over begrep og betegnelser innenfor emnet
  • Har kunnskap om sykdommer som kan gjøre seksualitet vanskelig, samt utredning, diagnostisering og behandling for disse.
  • Har kunnskap om behandlingstilbud til transpersoner
  • Har kunnskap om hvilke sykdommer og lidelser (fysiske og psykiske) som er hyppig blant LHBTQ+-personer, og hvordan leger kan være med på å forebygge disse.

Ferdigheter

  • Kan gjennomføre en konsultasjon med en pasient der temaet er seksualiteteller kjønnsspørsmål
  • Kan snakke åpent om seksualitet og kjønn med pasienter og kollegaer

Generell kompetanse

  • Anerkjenner at seksualitet og kjønn er komplekst og unikt for hvert enkelt individ
  • Er bevisst på legens rolle i møte med seksualitet-og kjønnskreative personer
  • Er bevisst på legens rolle i samfunnsdebatten om seksualitet- og kjønnskreativitet

Krav til forkunnskapar

Medisinstudiet

Studiepoengsreduksjon

Ingen poengreduksjon

Krav til studierett

Medisinstudiet

Maksimum antall deltakere:20-30

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli gitt undervisning fire/fem dager per undervisningsuke. Hver dag vil omfatte et tema. Forelesninger vil foregå i 1-3 timer før lunsj, med ulike forelesere med kunnskap innenfor emnet. MSO (Medisinernes seksualopplysning) vil holde en introduksjonsforelesning dag 1, samt oppsummering siste undervisningsdag. Etter lunsj vil det være gruppeoppgaver i form av diskusjon, caser og rollespill/øvelser

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk undervisning i all aktivitet (maksimum 20% fravær).

Vurderingsformer

Studentene blir vurdert basert på deltakelse på obligatorisk undervisning og obligatoriske gruppeoppgaver.

Karakterskala

bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

vår

Litteraturliste

Metodeboken til sex og samfunn 

Allmennmedisin, læreboka red. Steinar Hunskår. Kapittel 3.16: Seksualmedisin 

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programutvalget for medisin

Emneansvarleg

Ingrid K. Rebnord, IGS

Administrativt ansvarleg

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)

Eksamensinformasjon