Hjem
Studentsider
Masteremne

Fordjuping i allergologi

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED315
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår, elektiv periode er i januar.

Mål og innhald

Emnet ELMED315 Allergologi har som mål å gi studentane ein grundigare innføring i utredning og behandling av allergiske sjukdommar. Emnet vil gi ein samanfatning og repetisjon av tidligare undervisning*, samt gå vidare og gi ein djupare forståing i fagområdet allergologi.

De allergiske sjukdommar kan omfatta sjukdom i mange organ som til dømes luftveisallergi, matallergi, atopisk eksem, urtikaria/angioødem, og kan vera mild til alvorleg (anafylaksi). I emnet vil det også bli undervist i utredning av medikamentallergi, yrkesallergi, matallergi og -intoleranse og anafylaksi..

Emnet allergologi skal formidle forståing for kompleksiteten ved allergisk multiorgansykdom.

Den første uke blir vesentleg repetisjon, og sikre at studentane har den basale forståing av allergologi, men med noe økt dybdenivå. I den andre uka vil emnet i gjennom temadager gi ein fordjupning i delar av fagområdet, f eks matallergi.

* Viser til «Enhetlig plan for undervisningen i

Allergologi i Studieplan 2015», spesielt undervisningen gitt ved Inst. for med. biokjem, anestesiavd. og lungeavd. i semester 5, Øre-nese-hals-avd. og øyeavd. i semester 7, hudavdelingen i semester 8 og barne- og ungdomsklinikken i semester 9.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten:

 • har kunnskap om grunnleggende allergisk immunologi
 • kjenner de viktigste laboratorieanalysene i allergidiagnostikk
 • forstår prinsippene for bruk av laboratorieanalyser i allergidiagnostikk
 • har grunnleggende kunnskap om astma, atopisk eksem, urtikaria/angioødem, matallergi/-intoleranse, allergisk rhinokonjunktivitt og anafylaksi
 • forstår mekanismene for anafylaksi
 • har kunnskap om allergisk sjukdom som multiorgansjukdom
 • kjenner til forsinkede allergiske reaksjoner og utredning av disse
 • har kunnskap om yrkesallergi ved kontaktallergi og som yrkesastma/-rhinitt
 • har kunnskap om helseplager tilskrevet miljøfaktorer, og prinsippene for betre mestring
 • har grunnleggende kunnskap om behandling med allergen immunterapi

Ferdigheiter

Studenten:

 • gjør hudprikktesting
 • stiller diagnosen astma og behandler ukomplisert astma
 • gir behandling for ukomplisert atopisk eksem
 • gir behandling for allergisk rhinitt
 • diagnostiserer anafylaktisk anfall
 • behandler korrekt anafylaktisk anfall
 • gjør og tolker spirometri

Generell kompetanse

Studenten:

 • forstår praktiske prinsipp i utredning og behandling av allergiske sjukdommar

Krav til forkunnskapar

Gjennomført 7. semester.

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesningar (inkludert kursprøve): 19 timar

Gruppearbeid: 15 timar

Casebasert læring (CBL): 7 timar

Praktisk øving i prikktesting/intrakutantesting/spirometri: 4 timar

Demonstrasjon av pollenmåler og bruk av pollenmålinger: 1 time

Antall deltakarere:

Minimum 8

Maksimum 30

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minimum 80 % oppmøte.

Vurderingsformer

Bestått på grunnlag av frammøte og fleirvalseksamen.

Fleirvalseksamen er tenkt gjennomført i l a 1 time.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere publisert innan 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Ein gong kvart 3. år.

Programansvarleg

Programutvalet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Ole Jacob Møllerløkken ved IGS, epost: Ole.Mollerlokken@uib.no

i samarbeid med, Seksjon for klinisk spesialallergologi, Yrkesmedisinsk avdeling, HUS, ved seksjonsleiar Torgeir Storaas.

Kontakt

Kontaktinformasjon

elektiv@med.uib.no

Tlf: 55 58 64 00