Hjem
Studentsider
Masteremne

Fordjuping i allergologi

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED315
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår, elektiv periode er i januar.

Mål og innhald

Emnet ELMED315 Allergologi har som mål å gi studentane ein grundigare innføring i utredning og behandling av allergiske sjukdommar. Emnet vil gi ein samanfatning og repetisjon av tidligare undervisning, samt gå vidare og gi ein djupare forståing i fagområdet allergologi.

De allergiske sjukdommar kan omfatta sjukdom i mange organ som til dømes luftveisallergi, matallergi, atopisk eksem, urtikaria/angioødem, og kan vera mild til alvorleg (anafylaksi). I emnet vil det også bli undervist i utredning av medikamentallergi, yrkesallergi, matallergi og -intoleranse og anafylaksi..

Emnet allergologi skal formidle forståing for kompleksiteten ved allergisk multiorgansykdom.

Læringsutbyte

 • Kunnskap:
  • Kandidaten skal ha inngående kunnskap om immunologi, allergisk sykdom som multiorgansykdom, yrkesallergi ved kontakt og luftbåren, samt mekanismene for anafylaksi.
  • Kandidaten skal kunne anvende kunnskap om forsinkede allergiske reaksjoner til utredning av disse og forstå prinsippene for bruk av laboratorieanalyser i allergidiagnostikk.
  • Kandidaten skal kunne anvende grunnleggende kunnskap om astma, atopisk eksem, urtikaria/angioødem, matalergi/-intoleranse, allergisk rhinokonjunktivitt, anafylaksi og helseplager tilskrevet miljøfaktorer i utredning, diagnostikk og behandling.
 • Ferdigheter:
  • Kandidaten skal kunne utføre relevante metoder for diagnostikk av allergisk hudsykdom, astma og anafylaksi
  • Kandidaten skal kunne analysere diagnostiske tester og bruke disse i behandlingen av hudallergi, ukomplisert astma, atopisk eksem, allergisk rhinitt og anafylaksi
 • Generell kompetanse:
  • Kandidaten skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter i utredning og behandling av allergiske sjukdommar.

Krav til forkunnskapar

Gjennomført 7. semester

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen blir gjeven i form av forelesingar, case-basert undervisning og praktiske øvelsar.

Antall deltakarere:

Minimum 8

Maksimum 30

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjenning av kurset forutsetter deltagelse på de praktiske øvelsane og gruppearbeida

Vurderingsformer

Kursprøve

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere publisert innan 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Ein gong kvart 3. år.

Kontakt

elektiv@med.uib.no

Tlf: 55 58 64 00