Hjem
Studentsider
Masteremne

Førebygging og behandling av rusproblem i allmennpraksis

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED316
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

4-6.studieår

Undervisningssemester

Vår, elektiv periode er i januar.

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi grunnleggende kunnskap om ulike rusrelaterte lidelser som skadelig bruk og avhengighet av rusmidler og spillavhengighet: Symptomer og funn, forståelse av problemet i en sykdomsmodell, etiske dilemma i møte med pasientene. Det blir gitt en oversikt over komorbiditet med somatiske og psykiske lidelser, forekomst, identifikasjon, intervensjon. Det blir gitt en oversikt over muligheter til forebygging av nye problemer og forebygging av tilbakefall.

Emnet «Førebygging og behandling av rusproblem i allmennpraksis» skal formidle forståing for sykdomsutvikling og mogelegheiter i behandlinga. Emnet skal gje oversikt over rusmiddelbruk som eigenbehandling av tre vanlige symptomgrupper:

 • Angst
 • Smertetilstander
 • Søvnproblem

Læringsutbyte

Kunnskap:

Studenter har etter fullført emne:

 • Kunnskap om og forståelse for hvilke årsaker og forsterkende årsaker som kan ligge bak angst, smertetilstander og søvnproblem hos pasienter med rusproblem
 • Kunnskap om og forståelse av hvordan bruk av vanedannende legemidler og rusmidler kan påvirke disse symptomene,
 • Kjennskap til de vanligste scenariene for hvordan skadelig rusbruk og avhengighet utvikler seg
 • Kunnskap om ikke-medikamentelle behandlingsalternativ for rusavhengige

 

Ferdigheiter:

Studenter har etter fullført emne:

 • Ferdigheter i kontaktetablering, diagnostikk og kartlegging av rusmiddelbruk
 • Ferdigheter i innledende behandling av ruslidelse med fokus påmotivasjonspåvirkning

Generell kompetanse:

Studenten har etter fullført emne:

 • Holdninger/bevissthet om ruslidelse som sykdom kontra dårlig vane
 • Holdninger/bevissthet om rusmiddelbruk som selvmedisinering av dårlig psykisk helse

Tilrådde forkunnskapar

Gjennomført undervisning i MED6

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 • 2 dager introduksjon med 2x2,5 t kateterundervisning + egenaktivitet (quiz, lesing, oppgaver etc)
 • 4 dager praksis i AFR poliklinikk, under veiledning, gruppesamlinger, oppgåveløysing
 • 2 dager oppsummering, som introduksjonen.

Informasjon finst på Mitt UiB.

Antall deltakarar:

Minimum: 8

Maksimum: 12

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Undervisning og praksis er obligatorisk, dvs. at ein krev 80% frammøte for å få godkjent kurset.

Vurderingsformer

Teoretisk kursprøve, besvares individuelt og gjennomgås I plenum. Besvart kursprøve er obligatorisk for godkjenning av kurset.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere publisert innan 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne i Ny studieplan blir skriftleg evaluert kvart 3. år.

Kontakt

elektiv@med.uib.no

Tlf: 55 58 64 00