Hjem
Studentsider
Masteremne

Fordjupingskurs i endokrinologi

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED317
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

3 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår, elektiv periode er i januar.

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet ELMED317 er at studententane skal oppnå djubdekunnskap om endokrinologisk diagnostikk og behandling

Emnet vil blant anna innebere hospitering på poliklinikkar og sengepostar for medisinsk, pediatrisk, gynekologisk og kirurgisk endokrinologi. I tillegg vil studentane få anledning til å hospitere på Hormonlaboratoriet, røntgenavdelinga og nukleærmedisinsk avdeling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskapar om

 • dei vanlegaste hormonsjukdommanes diagnostikk og behandling
 • akutt endokrinologi
 • innsikt i spesiell endokrinologi

Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • måle blodsukker og HbA1c
 • ha kjennskap til insulinpennar, insulinpumper og utstyr for kontinuerlig glukosemåling
 • ha inngåande kjennskap til utredning og behandling av diabetes mellitus inkludert behandling av akutte komplikasjonar (ketoacidose/hypoglykemi) og langtidskomplikasjonar
 • ha inngåande kjennskap til utredning, behandling av tyreoideasjukdomar inkludert hypertyreose (ultralyd ogscintigrafiundersøkelser, radiojodbehandling), tyreoiditter og hypotyreose
 • ha inngåande kjennskap til utredning, behandling av binyresykdommer inkludert binyrebarksvikt (inkl synacthentest), primær hyperaldosteronisme (saltbelastning, binyrevenekateterisering), incidentalom (inkludert tverrfaglig binyremøte)
 • ha inngående kjennskap til utredning, behandling av hypofysesjukdomar inkludert hypofysesvikt (inkludert testing som insulin-indusert hypoglykemitest), hypofysetumorar inkludert Cushings syndrom, prolaktinom, akromegali og ikkje-fungerande tumorar

Generell kompetanse

Studenten skal ha ein

 • profesjonell innstilling i møtet med endokrine pasientar
 • Evne til refleksjon over eigen rolle i møtet med pasienten
 • Evne til diskusjon av etiske problemstillingar
 • Evne til å finne og vurdere vitskapleg litteratur

Krav til forkunnskapar

Gjennomført undervisning til og med MED8

Tilrådde forkunnskapar

Ha lest kapitelet om hormonsykdommer I indremedisinsk lærebok, evt lest Endokrinologi - en norsk lærebok

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Medisinstudiet

Arbeids- og undervisningsformer

Se undervisningsformer og omfang  

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga vil vere interaktiv gruppeundervisning og mester-svenn læringssituasjonar. Eigenarbeid med konkrete problemstillingar/pasientar.

Klinikkundervisning a 2 timer og 3 dagar per veke leia av studentane
Eigen studentpolklinikk med supervisjon
Deltaking på belastnings- og spesialundersøkingar
Deltaging på endokrinkriurgiske/nevrokirurgiske operasjonar
Deltaking på medisinsk validering av hormonanalyser
Skriving av eigen kasuistikk (skriftlig oppgåve)

Antall deltakarar:
Minimum: 6
Maksimum: 10

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80 prosent oppmøte, skriftleg oppgåve

Vurderingsformer

Kursprøve

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering.

Institutt

Klinisk institutt 2

Kontakt

elektiv@med.uib.no

Tlf: 55 58 64 00