Hjem

Utdanning

Masteremne

Multimodal biletdiagnostikk i moderne kirurgisk kreftbehandling

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED318
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk

  Norwegian (English if foreign students in course)

 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår, dei to første vekene av den elektive perioden. Den elektive perioden er dei fire første vekene av vårsemesteret.

Mål og innhald

Mål:

Formidle grunnleggjande kompetanse i å planlegge eit kirurgisk behandlingsløp for føflekkreft (malignt melanom) og skjoldbruskkjertelkreft (cancer thyreoidea) basert på preoperativ biletdiagnostikk.

Innhald:

Kirurgisk behandling av malignt melanom og cancer thyreoidea.

Preoperativ vaktpostscintigrafi og ultralyd og/eller peroperativ ultralyd for malignt

melanom

Preoperativ ultralyd og scintigrafi for funn i skjoldbruskkjertel

PET/CT med F-18-FDG for malignt melanom og cancer thyreoideae

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

 • har grunnleggjande forståing for biletdiagnostikk med radioaktive sporstoff i kreftdiagnostikk
 • har grunnleggjande forståing for selektive vevsprøver og cytologi sin rolle for å val av behandlinga
 • forstår grunnprinsippa for ulike behandlingsstrategiar ved nydiagnostisert malignt melonom og thyreoideacancer

Ferdigheiter

Studenten ..

 • kan ta i bruk behandlingsretningslinjer for å gje individualisert behandling for ein konkret pasient
 • kan visualisere og granske på PET/CT i eigna progamvare
 • kan utarbeide ein kirurgisk behandingsplan ved nydiagnostisert malignt melanom og cancer thyreoideae
 • kan ta FNAC (finnålsaspirasjons cytologi på lett tilgjengelege, metastasesuspekte knutar ved malignt melanom)
 • kan skrive rekvisisjon til patologisk undersøking
 • Kan ta og handtere vevsprøvar, merke dei og sende vidare i riktig medium

Generell kompetanse

Studenten ..

 • behandle pasienten med empati og respekt.
 • Ta høyde for pasientens preferanser i behandlingsval

Krav til forkunnskapar

Fullført de tre første årene av medisinstudiet

Tilrådde forkunnskapar

Radiologi: gastroradiologi (6. Semester)

Endokrinologi (8. Semester, MED 8)

Innføring i kirurgi (6. ¿ 8. semester)

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Hospitering, forelesing med etterfølgjande diskusjon i plenum, bildeprosessering og -gransking i smågrupper.

Simulering i smågrupper.

Tal på deltakarar:

Minimum: 6

Maksimum 12

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Kl. 8:00 - 13:00 Hospitering på poliklinikk og/eller operasjonsstue ved kirurgisk avdeling etter individuell plan

13:00 - 14:00 Oppmøte i plenum: kort presentasjon om ulike relevante emne.

Kl. 14:00 - 15:30: Gjennomgang av kasus som er under behandling eller relevante kasus frå kasusdatabasen til PET-senteret på eigna arbeidsstasjonar på Radiologisk avdeling.

Praktisk trening i kirurgisk teknikk og diagnostikk:

Infiltrasjonsanestesi, eksisjonsmarginer og prøvetaking ved hudtumores.

Arbeidet går føre seg ved at studentane jobbar saman i smågrupper på 2 til 3 studentar.

2. torsdag, kl. 15:00 ¿ 15:45 Delta i tverrfagleg thyreoideamøte

Vurderingsformer

Øvingsspørsmål på mitt.uib.no med formativ vurdering under kurset.

Fleirvalsprøve på https://vurdering.uib.no etter avslutta kurs (krever 60 % for å

ha bestått)

Hjelpemiddel til eksamen

Nettforelesingar og kursmaterial på https://mitt.uib.no

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Anonymisert tilbakemelding etter gjennomført kurs på https://mitt.uib.no

Emneansvarleg

Prof. Martin Biermann, K1; martin.biermann@uib.no

Stian Kreken Almeland, K1; stian.kreken.almeland@helse-bergen.no

Katrin Brauckhoff, K1, katrin.brauckhoff@helse-bergen.no

Hans Kristian Haugland, K1, hans.kristian.haugland@helse-bergen.no

Administrativt ansvarleg

Klinisk institutt 1

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

info@med.uib.no

Tlf 55 58 64 00