Hjem
Studentsider
Masteremne

Moderne endokrinkirurgi: fra bilete til behandling

  • Studiepoeng3
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeELMED318
  • Talet på semester1
  • Språk

    Norsk

    Norwegian (English if foreign students in course)

  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår, elektiv periode er i januar.

Mål og innhald

Mål:

Formidle grunnleggjande kompetanse i å planlegge eit behandlingsløp for skjoldbruskkjertelknuter og skjoldbruskkjertelkreft (cancer thyreoidea) samt hyperparathyreoidisme basert på preoperativ biletdiagnostikk.

Innhald:

Kirurgisk behandling av thyreoideaknuter og cancer thyreoidea.

Preoperativ ultralyd og finnålsbiopsi og evt. scintigrafi for funn i skjoldbruskkjertel og bikjertler

PET/CT med F-18-FDG for cancer thyreoideae og C-11-metionin for bikjertler

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

- har grunnleggjande forståing for biletdiagnostikk med ultralyd og radioaktive sporstoff i diagnostikk av knuter i halsen

- har grunnleggjande forståing for selektive vevsprøver og cytologi sin rolle for å val av behandlinga

- forstår grunnprinsippa for ulike behandlingsstrategiar ved thyreoideaknuter, thyreoideacancer og ved hyperparathyreoidisme

Ferdigheiter

Studenten ..

- kan visualisere og granske en FDG-PET ved thyreoideacancer i eigna progamvare

- kan utarbeide ein kirurgisk behandingsplan for thyreoideaknuter, cancer thyreoideae og hyperparathyreoidisme

- kan ta en grunnleggende ultralydundersøkelse av halsen

- kan skrive rekvisisjon til patologisk undersøking

- kan gi konstruktiv tilbakemelding til kolleger

Generell kompetanse

Studenten ..

- forstår hvordan klinikk sammen med biletdiagnostikk bestemmer den kirurgiske fremgangsmåten

- forstå i hvilken grad protokollene for utredning og behandling av pasienten er basert på kliniske studier.

Krav til forkunnskapar

Fullført de tre første årene av medisinstudiet

Tilrådde forkunnskapar

Radiologi: gastroradiologi (6. Semester)
Endokrinologi (8. Semester, MED 8)
Innføring i kirurgi (6. og 8. semester)

Det elektive emnet ELMED317 Fordjupingskurs i endokrinologi

Krav til studierett

Medisinstudiet, 4. og 6. studieår

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Hospitering, forelesing med etterfølgjande diskusjon i plenum, bildeprosessering og -gransking i smågrupper basert på oppgaver på mitt.uib.no og kasus på https://nukoa.ihelse.net

Simulering i smågrupper.

Antall deltakarar:
Minimum: 6
Maksimum: 8

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80 % oppmøte på samlinger.

8 hospiteringer.

Bestå alle e-læringsoppgåver på mitt.uib.no før og etter dei daglege samlingane.

Ha gjennomført to av bonusoppgåvene på mitt.uib.no.

Vurderingsformer

Fleirvalsprøve på https://vurdering.uib.no etter avslutta kurs (80 % riktige svar)

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Nettforelesingar under http://www.uib.no/radionett/nuklear/undervisning

Nasjonale retningslinjer om behandling av thyreoideacancer (Helsedirektoratet 2017)

Russ G, Bonnema SJ, Erdogan MF et al. European Thyroid Association Guidelines for Ultrasound Malignancy Risk Stratification of Thyroid Nodules in Adults: The EU-TIRADS. Eur Thyroid J 2017;6:225-237.

Biermann M, Kråkenes J, Brauckhoff K et al. Post-PET ultrasound improves specificity of 18F-FDG-PET for recurrent differentiated thyroid cancer while maintaining sensitivity. Acta Radiol. 2015;56:1350-60.

Emneevaluering

Anonymisert tilbakemelding etter gjennomført kurs på https://mitt.uib.no

Kontakt

elektiv@med.uib.no

Tlf: 55 58 64 00

Eksamensinformasjon