Hjem
Studentsider
Masteremne

Gynekologisk ultralyd i allmennpraksis

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED324
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk (men kan undervises på engelsk dersom behov)
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

vår

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studentene en teoretisk og praktisk innføring i bruk av håndholdt abdominal ultralyd i gynekologi/fødselshjelp: for å bestemme resturin, påvise vital intrauterine graviditet i 1. trimester og påvise fosterleie i 3. trimester.

 • Måle blærevolum/resturin: Hva er normalt blærevolum, hva er normal mengde resturin, indikasjon og begrensninger for metoden
 • Ultralyd første trimester: normal og patologisk tidlig intrauterin graviditet, indikasjoner for og begrensninger ved metoden
 • Ultralyd tredje trimester for å bestemme fosterleie (hode/sete), indikasjoner for og begrensninger ved metoden.

Emnet skal gjennom praktiske øvelser gi deltagerne en grunnleggende forståelse for ultralyd og dets bruksområde med fokus på tre spesifikke undersøkelser som kan benyttes i allmennpraksis: påvisning av vital intrauterin graviditet i første trimester, påvisning av fosterleie i siste trimester og måling av blærevolum/resturin.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har grunnleggende teoretisk kunnskap om hvordan ultralyd virker
 • forstår mulighetene og begrensningene ved bruk av ultralyd i medisinsk diagnostikk
 • kjenner indikasjoner for og begrensninger til de tre nevnte ultralydundersøkelser

Ferdigheiter

Studenten

 • kan operere håndholdt ultralydapparat (VSCAN) og Badderscanner
 • kan ved hjelp av ultralydapparat estimere blærevolum; identifisere tom blære og blærevolum >100-150ml
 • kan ved hjelp av ultralydapparat påvise vital intrauterin graviditet fom uke 6-7 (1.trimester)
 • kan ved hjelp av ultralydapparat påvise om det foreligger hode-eller setleie i tredje trimester
 • kan kommunisere hensiktsmessig med pasienter før, under og etter undersøkelsen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sin kunnskap og ferdigheter i pasientbehandling på nivå som allmennpraktiker
 • kan ta ansvar for å igangsette utredning og evt. beslutte initial behandling for kvinner med urinretensjon/urinlekkasje, blødning i første trimester og mistenkt avvikende leie i tredje trimester.

Krav til forkunnskapar

Gjennomført gynobst semester (9. semester)

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Litteratur tilgjengelig før kursstart (egen lesing). Prekurs MCQ (vil inngå som del av TBL ved oppstart). Introduksjonsforelesning(er) i basal ultralydteori, bruk av apparatet og om hver av de tre undersøkelsers gjennomføring, indikasjon og begrensninger. Praktiske øvelser; dels på hverandre (resturinmåling), dels på pasienter i klinikk (KK). Avsluttende MCQ/ferdighetstest

Obligatorisk undervisningsaktivitet

TBL ved oppstart er obligatorisk, tilsvarende TBL ved avslutning som er Posttest MCQ og praktisk ferdighetstrening. ¿Rene¿ forelesninger er ikke obligatorisk men når de praktisk trener på hverandre eller er ute på avdeling med pasient vil det være obligatorisk deltagelse. Vi registrerer antall undersøkelser utført lagret på de enkelte apparater. På slutten av hver dag gjennomgåes disse i plenum.

Vurderingsformer

Deltatt

Studentene blir vurdert basert på deltakelse på obligatorisk undervisning og obligatoriske undervisningsaktiviteter. I tillegg blir studentene blir trukket ut slik at de blir testet ut i en av de tre modalitetene. Praktisk eksamen taes parvis (men annet par enn underveis).

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentene vil bli bedt om å evaluer kurset (kort) ved avslutning (i Socrative). Generell evaluering av emnet etter tre år.

Kontakt

elektiv@med.uib.no

Tlf: 55 58 64 00

Eksamensinformasjon