Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Introduksjon til engelskstudiet

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeENG100
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust 

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

ENG100 består av to delar, ein i lingvistikk og ein i litteratur.

Lingvistikkdelen skal gi grunnleggjande kunnskap om lingvistikk som disiplin, med vekt på tema som gjeld engelsk språk. Den skal òg gi ei innføring i verktøy og teknikkar til bruk i omgang med språklege data og lingvistiske kjelder, og grunnleggjande ferdigheiter i skriving av akademiske tekstar på engelsk om lingvistiske emne.

Litteraturdelen skal gi grunnleggjande kunnskap i litterær analyse og tolking gjennom fokus på sjangrar som novelle og lyrikk i ein kulturell samanheng. Den skal ruste studenten med eit grunnleggjande omgrepsapparat og fortolkingsprosedyre, samt innøve vesentlege ferdigheiter i form av munnleg og skriftleg akademisk diskusjon om litterære tekstar på engelsk.

Læringsutbyte

Ved fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

- har ei grunnleggjande forståing av lingvistikk som disiplin, samt ferdigheiter i bruk av lingvistiske verktøy og teknikkar

- har elementær kunnskap i litterær analyse og fortolking av litteratur i lys av strukturar og verkemiddel som er grunnleggande for ulike sjangrar

Ferdigheiter

Studenten

- kan bruke lingvistiske verktøy og teknikkar i skriving av akademiske tekstar på engelsk om lingvistiske emne

- kan bruke munnlege og skriftlege ferdigheiter i litteraturstudiet som ein akademisk disiplin

Generell kompetanse

Studenten

- har eit godt grunnlag for vidare studium i engelsk lingvistikk, litteratur og kultur.

Lingvistikk: Ved fullført emne har studenten ei grunnleggjande forståing av lingvistikk som disiplin. Studenten har òg grunnleggande ferdigheiter i bruk av lingvistiske verktøy og teknikkar og i skriving av akademiske tekstar på engelsk om lingvistiske emne.

Litteratur: Ved fullført emne har studenten elementær kunnskap i litterær analyse og fortolking av litteratur i lys av strukturar og verkemiddel som er grunnleggjande for ulike sjangrar. Samstundes har studenten tileigna seg munnlege og skriftlege ferdigheiter i litteraturstudiet som ein akademisk disiplin.

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar

Ingen 

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på bachelorprogrammet i engelsk, årsstudiet i engelsk og lektorutdanninga med master i framandspråk ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er organisert som forelesingar og grupper i kvar av disiplinane, lingvistikk og litteratur/kultur:

Forelesing og gruppe/seminar: opp til 28 timar.

Det er venta at studentane er til stades og tek aktivt del i undervisninga. Dette ligg også til grunn for førebuing til eksamen.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal levere inn utkast til to essay; eitt i lingvistikk og eitt i litteratur/kultur. Utkasta skal leverast inn i Mitt UiB. Begge utkasta må vere godkjente for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Vurderingsforma i emnet er ei mappe som skal innehalde to essay: eitt essay om eit lingvistisk tema og eitt essay om eit litteraturvitskapleg tema. Essaya skal vere på 1500 ord kvar (± 10 %), eksklusive litteraturliste og vedlegg. Essaya blir vekta likt. Ein må få ståkarakter i begge essaya for å få ståkarakter i emnet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje relevant.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Det er òg eksamen tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum er eit utval tekstar som gir ei innføring i engelsk lingvistikk og skriving av akademiske tekstar om lingvistiske emne, samt ei innføring i litterær analyse og fortolking av litteratur.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for engelsk.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar.if@uib.no 

Eksamensadministrasjon: eksamen.if@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  25.02.2022, 13:00
  Trekkfrist
  11.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen