Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Engelsk grammatikk II

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

ENG107 byggjer på ENG114 (tilsvarande grammatikkdelen av ENG101). Emnet skal gi studentane vidarekomen kunnskap om og innsikt i engelsk språkstruktur. Det skal òg gi studentane eit presist språkvitskapleg omgrepsapparat som arbeidsreiskap.

Læringsutbyte

Ved fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

- har vidarekomen kunnskap om engelsk språkstruktur og om sentrale omgrep innan syntaks og morfologi

Ferdigheiter

Studenten

- kan bruka kunnskapane til å analysere språklegmateriale.

- har ei god forståing av- og kan meistre eit presist språkvitskapleg omgrepsapparat

Generell kompetanse

Studenten

- har nok kompetanse til å kunne vidareutvikle sine kunnskapar t.d. gjennom studiet av lingvistikk på 200-nivå

- kan uttrykkje seg korrekt på akademisk engelsk

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav til forkunnskapar; men sjå tilrådde forkunnskapar.

Tilrådde forkunnskapar

Ein vil sterkt rå til at studentane i tillegg til generell studiekompetanse har studiespesialiserande programfag i engelsk frå vidaregåande skole med gode karakterar. For studentar med annan bakgrunn er det tilrådd med eit engelsknivå tilsvarande C1 i samsvar med the Common European Framework of Reference for Languages.

Ein vil òg rå til at studentane har fullført ENG100 og EXFAC00SK Språkkunnskap. Merk òg at ENG107 byggjer på ENG114 og undervisninga føreset at studentane har fullført dette emnet eller har tilsvarande kunnskapar.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp blir studiepoengutteljinga for ENG107 redusert med 5 studiepoeng om det blir kombinert med ENG106, ENG106L, ENG111 eller ENG112. ENG107 har felles tregangersregel med ENG106.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

For exchange students:
Applicants have to document English language proficiency to access the course. Students should hold a level of C1 in the Common European Framework of Reference for Language (CEFR). For valid tests, please see uib.no/exchange.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesing og grupper: opp til 36 timar.

Det er venta at studentane er til stades og tek aktivt del i undervisninga. Dette ligg også til grunn for førebuing til eksamen.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ingen obligatoriske oppgåver, men kvar student kan få levere inn ei skriftleg oppgåve.

Vurderingsformer

Eksamen er ein tre timars skoleeksamen.

Skoleeksamen kan bli digital.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Det er vurdering i begge semester.

Litteraturliste

Pensum omfattar hovudelementa i dei delane av grammatikken som er nemnde under Læringsutbyte/resultat. Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for engelsk.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  04.03.2022, 09:00
  Varigheit
  3.5 timer
  Trekkfrist
  18.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen