Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Engelsk fonetikk og fonologi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Undervisningssemester

Vår 

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Kurset skal gi kunnskap om engelsk uttale og om sentrale omgrep innan fonetikk og fonologi. Det skal òg gi eit presist språkvitskapleg omgrepsapparat som arbeidsreiskap. 

Læringsutbyte

Ved fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

- har grunnleggande kunnskap om det engelske lydsystemet og om sentrale omgrep innan fonetikk og fonologi

Ferdigheiter

Studenten

- kan bruke kunnskapane til å analysere språkleg materiale

- meistrar eit presist språkvitskapleg omgrepsapparat

Generell kompetanse

Studenten

- har nok kompetanse til å kunne vidareutvikle sine kunnskapar t.d. gjennom vidare studium av engelsk lingvistikk

- kan uttrykke seg korrekt på akademisk engelsk

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav til forkunnskapar; men sjå tilrådde forkunnskapar.

Tilrådde forkunnskapar

Ein vil sterkt rå til at studentane i tillegg til generell studiekompetanse har studiespesialiserande programfag i engelsk frå vidaregåande skole med gode karakterar. For studentar med annan bakgrunn er det tilrådd med eit engelsknivå tilsvarande C1 i samsvar med the Common European Framework of Reference for Languages.

Undervisninga føreset kunnskapar tilsvarande EXFAC00SK Språkkunnskap og ENG100. Ein vil sterkt rå til at studentane har teke desse emna før dei byrjar på engelskstudiet.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp blir studiepoenguttelljinga for ENG115 redusert med 5 studiepoeng om det blir kombinert med ENG101 eller ENG112. ENG115 har felles tregangersregel med ENG101.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.


For exchange students:
Applicants have to document English language proficiency to access the course. Students should hold a level of C1 in the Common European Framework of Reference for Language (CEFR). For valid tests, please see uib.no/exchange.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesing og grupper: opp til 36 timer.

Det er venta at studentane er til stades og tek aktivt del i undervisninga. Dette ligg også til grunn for førebuing til eksamen.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ingen obligatoriske oppgåver, men det blir gitt øvingsoppgåver og ein vil sterkt rå til at studentane leverer inn desse.

Vurderingsformer

Eksamen er ein tre timars skoleeksamen.

Skoleeksamen kan bli digital.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Det er vurdering i begge semester.

Litteraturliste

Pensum omfattar ei framstilling av engelsk fonetikk/fonologi. Litteraturlista vil vere klar innan 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for engelsk.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  12.05.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  28.04.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted