Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur I

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Kurset skal gi utvida kunnskapar om engelskspråkleg litteratur og/eller kultur, og øve opp ei kritisk og sjølvstendig forståing av problemstillingar som er knytte til studiet av litteratur og/eller kultur.

ENG331 er eit spesialisert studium, normalt i eit tema innanfor amerikansk, britisk eller verdslitteratur på engelsk. Innhaldet i emnet vil variere frå år til år. Tekst til faget kan hentast frå ein nasjonallitterær tradisjon, ein periode, ein sjanger, eit forfattarskap, eit litterært eller kulturrelatert tema, eller ei litterær eller kulturell rørsle. Tekstane skal lesast ut ifrå eit kritisk og teoretisk perspektiv.

Læringsutbyte

Ved fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

- har utvikla vidare kjennskap til disiplinen generelt

- har tileigna seg spesialisert kunnskap om temaet emnet omhandlar

- har fått kjennskap til nyare forsking på det aktuelle feltet emnet omhandlar

Ferdigheiter

Studenten

- kan drøfte tema frå engelskspråkleg litteratur og/eller kultur frå ein kritisk og teoretisk ståstad, og med ei analytisk tilnærming

Generell kompetanse

Studenten

- er i stand til å arbeide med særlege teoretiske/metodiske problemstillingar over ei visstid

- har vidareutvikla evna til å uttrykke akademiske idéar på skriftleg og munnleg engelsk

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp blir studiepoenguttelljinga for ENG331 redusert med 10 studiepoeng om det blir kombinert med ENG331L.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i engelsk ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar: opp til 16 timar.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen i emnet er ein sju dagars heimeeksamen over tema oppgitt av faglærar, følgd av ein munnleg eksamen. Arbeidet er på mellom 3000 ord (±10%) (eksklusive litteraturliste osbv.). Når endelig karakter vert fastsett tel heimeeksamen to tredelar og munnleg eksamen ein tredel. Muntlig eksamen kan bli digital.

Heimeeksamen må vere greidd for at studenten kan gå opp til munnleg eksamen. Kandidaten blir eksaminert både i oppgåva og heile pensum under munnleg eksamen. Studentar som får F på munnleg eksamen får også F som endelig karakter.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Det er vurdering i begge semester.

Litteraturliste

Pensum i emnet er sett saman av opptil 700 sider sakprosa eller læreboktekst, eller litterære tekstar som svarar til 6-8 verk. Teoritekstar høyrer med. Det vil òg vere mogleg å kombinere sakprosa og litterære tekstar i eitt pensum. I tillegg til pensum lyt studentane gjere bruk av tilrådd hjelpelitteratur.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  03.11.2022
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   12.12.2022–16.12.2022
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   17.11.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   24.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen