Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur II

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Kurset skal gi utvida kunnskapar om engelskspråkleg litteratur og/eller kultur, og øve opp ei kritisk og sjølvstendig forståing av problemstillingar som er knytte til studiet av litteratur og/eller kultur.

ENG332 er eit spesialisert studium, normalt i eit tema innanfor amerikansk, britisk eller verdslitteratur på engelsk. Innhaldet i emnet vil variere frå år til år. Tekst til faget kan hentast frå ein nasjonallitterær tradisjon, ein periode, ein sjanger, eit forfattarskap, eit litterært eller kulturrelatert tema, eller ei litterær eller kulturell rørsle. Tekstane skal lesast ut ifrå eit kritisk og teoretisk perspektiv.

Læringsutbyte

Ved fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har utvikla vidare kjennskap til disiplinen generelt
 • har tileigna seg spesialisert kunnskap om temaet emnet omhandlar
 • har fått kjennskap til nyare forsking på det aktuelle feltet emnet omhandlar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan drøfte tema frå engelskspråkleg litteratur og/eller kultur frå ein kritisk og teoretisk ståstad, og med ei analytisk tilnærming

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å arbeide med særlige teoretiske/metodiske problemstillingar over ei visstid
 • har vidareutvikla evna til å uttrykke akademiske idéar på skriftleg og munnleg engelsk

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i engelsk ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar: opp til 16 timar.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane pliktar å møte til rettleiing og elles halde dei fristane som er sette av faglærar.

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i undervisningssemesteret og det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Eksamen i emnet er ei rettleidd semesteroppgåve på om lag 4000 (±10%) ord (eksklusive litteraturliste osb.). Studentane pliktar å møte til rettleiing og elles halde dei fristane som er sette av faglærar. Studentar som ikkje følgjer desse retningslinene, misser retten til å ta eksamen i emnet.

Ved eksamen i påfølgjande semester leverer studenten, som har oppfylt krava om rettleiing i undervisningssemesteret, ei omarbeidd semesteroppgåve utan vidare rettleiing.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum i emnet er sett saman av opptil 700 sider sakprosa eller læreboktekst, eller litterære tekstar som svarar til 6-8 verk. Teoritekstar høyrer med. Det vil òg vere mogleg å kombinere sakprosa og litterære tekstar i eitt pensum. I tillegg til pensum lyt studentane gjere bruk av tilrådd hjelpelitteratur. 

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  28.11.2022, 13:00
  Trekkfrist
  14.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen