Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur IV

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeENG334
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Emnet vert tilbydd om ressurssituasjonen tillèt det.

Mål og innhald

Kurset skal gi utvida kunnskapar om engelskspråkleg litteratur og/eller kultur, og øve opp ei kritisk og sjølvstendig forståing av problemstillingar som er knytte til studiet av litteratur og/eller kultur.

ENG334 er eit spesialisert studium, normalt i eit tema frå amerikansk litteratur og/eller kultur. innanfor amerikansk, britisk eller verdslitteratur på engelsk. Innhaldet i emnet vil variera frå år til år, og kan óg omfatta britisk og/eller annan engelskspråkleg litteratur og/eller kultur. Tekst til faget kan hentast frå ein nasjonallitterær tradisjon, ein periode, ein sjanger, eit forfattarskap, eit litterært eller kulturrelatert tema, eller ei litterær eller kulturell rørsle. Tekstane skal lesast ut ifrå eit kritisk og teoretisk perspektiv.

Læringsutbyte

Ved fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har utvikla vidare kjennskap til disiplinen generelt
 • har tileigna seg spesialisert kunnskap om temaet emnet omhandlar
 • har fått kjennskap til nyare forsking på det aktuelle feltet emnet omhandlar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan drøfte tema frå engelskspråkleg litteratur og/eller kultur frå ein kritisk og teoretisk ståstad, og med ei analytisk tilnærming

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å arbeide med særlege teoretiske/metodiske problemstillingar over ei visstid
 • har vidareutvikla evna til å uttrykke akademiske idéar på skriftleg og munnleg engelsk

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. 

Tilrådde forkunnskapar

Ingen 

Studiepoengsreduksjon

ENG334 har full overlapp mot ENG334L. 

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i engelsk ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar: opp til 16 timar.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen 

Vurderingsformer

Eksamen er ein fire timars skoleeksamen.

Skoleeksamen kan bli digital.

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Det er vurdering i begge semester.

Litteraturliste

Pensum i emnet er sett saman av opptil 700 sider sakprosa eller læreboktekst, eller litterære tekstar som svarar til 6-8 verk. Teoritekstar høyrer med. Det vil òg vere mogleg å kombinere sakprosa og litterære tekstar i eitt pensum. I tillegg til pensum lyt studentane gjere bruk av tilrådd hjelpelitteratur.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontakt

Studeirettleiar: studierettleiar@if.uib.no

Eksamensadministrassjon: eksamen@if.uib.no