Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust (3. semester for studentar som tek engelsk som fag I, og 5. semester for studentar som tek engelsk som fag II).

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje ei innføring i engelsk fagdidaktikk og har fire hovudområde:

 • engelskfagets legitimering og eigenart
 • sentrale styringsdokument for skolefaget
 • språklæring
 • omgrepet kommunikativ kompetanse

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • har kunnskap om engelskfagets utvikling
 • har innblikk i styringsdokument for skolefaget
 • har kjennskap til sentrale språklæringsteoriar og -tilnærmingar
 • har kjennskap til teoriar knytt til kommunikativ kompetanse

Dugleikar:

Studenten

 • kan analysere styringsdokument for skolefaget
 • kan reflektere over og drøfte skolepraksis i lys av relevant teori
 • kan uttrykkje seg munnleg og skriftleg på engelsk knytt til emnet

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan reflektere over eiga læring
 • kan reflektere over og drøfte problemstillingar knytte til engelsk som skolefag
 • kan beskrive elevar si læring

Krav til forkunnskapar

Minimum 15 stp i engelsk

PEDA 120

KOPRA101

For studentar som tek engelsk som fag II: KOPRA102

Tilrådde forkunnskapar

30 studiepoeng i engelskfaglege emne på 100-nivå.

Krav til studierett

Studentar som er tekne opp på lektorprogrammet, og som tek engelsk som fag I eller fag II.

Arbeids- og undervisningsformer

12 timar førelesningar.

Seminar: 2 timar (obligatorisk oppmøte).

Seminar: 2 dagar for- og etterarbeid knytt til emnet KOPRA102 for studentar som tek engelsk som fag I, og 2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA103 for studentar som tek engelsk som fag II.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Pga. koronasituasjonen vil kravet om oppmøte til undervisninga ikkje bli handheva hausten 2020. Vi oppmodar likevel studentane til å følgje undervisninga i størst mogleg grad.

Desse krava gjeld og:
1) Studentane må ha delteke på eit seminar om lesing og skriving av akademiske tekstar innanfor fagområdet. (Dette kan bli digitalt)

2) 2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA102 for studentar som tek engelsk som fag I.

2) 2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA103 for studentar som tek engelsk som fag II. 

Vurderingsformer

Hausten 2020 er vurderingsforma endra frå skriftleg skoleeksamen til fire timars skriftleg eksamen heimefrå + éin time teknisk tid, som tiltak mot spreiing av koronavirus. Eksamen skal skrivast på engelsk, og rett og god språkføring vert vektlagd.

Hjelpemiddel til eksamen

Hausten 2020 er alle hjelpemiddel tillatne ved eksamen.

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Det er òg eksamen tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret. Pensum utgjer om lag 350 sider av normal vanskegrad.

Emneevaluering

Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg går fram av informasjonen om emnet på Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  02.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  18.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen