Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Fagdidaktikk i engelsk for integrert lærarutdanning

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi studentane ei vidare innføring i fagfeltet engelsk fagdidaktikk.

Innhald:

Studiet tar opp tema som språk, tekst, kultur, kompetanse og danning, tilrettelegging for læring.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • har innsikt i språk, tekst og sjanger, og kan sjå desse i eit kulturperspektiv
 • har innsikt i engelsk som danningsfag og ferdigheitsfag
 • har innsikt i grunnleggjande ferdigheiter og læringsprosessar i engelskfaget

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan lage undervisningsopplegg der arbeidsformer og innhald er knytt til grunnleggjande forståing og innsikt i læringsprosessar i engelskfaget
 • kan beskrive kjenneteikn på kompetanse i engelskfaget

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan uttrykkje seg munnleg og skriftleg på engelsk innan fagfeltet

Krav til forkunnskapar

Minimum 55 studiepoeng i engelsk på 100-nivå i lingvistikk og litteratur inkludert 5 studiepoeng engelsk fagdidaktikk.

Krav til studierett

Opptak til integrert lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

12 timar forelesing og to til fire timar seminar. Talet på studentar avgjer timetalet for seminara.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal leggje fram eit sjølvstendig arbeid der han/ho presenterer eit undervisningsopplegg munnleg og drøftar dette i lys av fagdidaktisk teori. For at studenten skal kunne gå opp til eksamen, må dette arbeidet vere godkjent.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Heimeeksamen på sju dagar med oppgitt emne.

Lengda på heimeeksamen er ca. 2500 ord, og den vert skriven på engelsk. Nærare retningsliner for heimeeksamen vert gitt i studiet.

Studentar som har studieopphald i utlandet dette semesteret skal ta kompatible fagdidaktikkeiningar ved institusjonen dei oppheld seg ved.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bokstavkarakterar med skalaen A, B, C, D, E, F vert nytta.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.01. Pensum utgjer om lag 350 sider av normal vanskegrad.

Emneevaluering

Undervisinga vert evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.04.2019, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.04.2019, 13:00
  Trekkfrist
  01.03.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen