Hjem
Studentsider
Masteremne

Engelskspråkleg litteratur

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

ENGMAU642 gir ei kritisk og teoretisk innføring i engelskspråkleg litteratur. Kurset fokuserer på ein periode eller sjanger i engelskspråkleg litteratur, eller på eit litterært eller interdisiplinært tema. Vidare vil det også bli gitt ei innføring i viktige spørsmål knytt til moderne litteraturteori.ENGMAU642 er ein obligatorisk del av ein erfaringsbasert master i undervisning

Læringsutbyte

Ved fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har utvikla vidare kjennskap til disiplinen generelt
 • har tileigna seg spesialisert kunnskap om temaet emnet omhandlar
 • har fått kjennskap til  nyare forsking på det aktuelle feltet emnet omhandlar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan drøfte tema frå engelskspråklek litteratur og/eller kultur frå ein kritisk og teoretisk ståstad, og med ein analytisk tilnærming

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å arbeide med særlege teoretiske/metodiske problemstillingar over ei viss tid
 • har vidareutvikla evna til å uttrykkje akademiske idéar på skriftleg og munnleg engelsk

Krav til forkunnskapar

Jf. opptakskrava til masterstudiet.

Tilrådde forkunnskapar

-

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved 2-årig erfaringsbasert master i undervisning. 

Arbeids- og undervisningsformer

Tre samlingar à to vekedagar, fordelt utover semesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Frammøte til samlingane er obligatorisk.

Vurderingsformer

Mappevurdering med eit digitalt munnleg og to skriftlege produkt. Det

munnlege produktet kan vere podcast, video eller screencast av ein

PowerPointPresentasjon eller liknande. Dei skriftlege produkta skal vere to tekstar

på 2500 ord kvar (eksklusiv litteraturliste og vedlegg).

Oppgåvestillinga til tekst kan variere frå år til år, og kan

eksempelvis vere essay, melding (review) av vitskapleg

artikkel/kapittel, annotert bibliografi eller refleksjonsnotat. Nærare

retningsliner for munnlege og skriftlege produkt vert gitt i studiet.

Dei tre produkta har ulike leveringsfristar som blir publisert på

MittUiB.

Det vert sett éin felles karakter på mappa på slutten av semesteret. Den munnlege oppgåva tel 20% og kvar av dei skriftlege oppgåvene tel 40% av den samla karakteren. 

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk. 

Vurderingssemester

Vår, haust.

Litteraturliste

Pensumet (tilsvarande 7-10 verk) kan omfatta litterære tekstar, sakprosatekstar, og teoretiske tekstar.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der

Emneansvarleg

Programstyret for engelsk. 

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar og eksamensadministrasjon: evu@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappedel 1 (skriftleg)

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappedel 2 (skriftleg)

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappedel 3 (munnleg)

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen