Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i europeisk historie og politikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

EUR101 Innføring i europeisk historie og politikk er eit samarbeid mellom Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap og Institutt for samaliknande politikk. Emnet er sett saman av to hovuddeler:

 1. Idear og førestillingar om Europa frå antikken til andre verdskrig.
 2. Europeisk politisk historie og det europeiske integrasjonsprosjektet etter 1945.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjere greie for korleis idear og førestillingar om Europa har utvikla seg frå antikken til i dag.
 • gi oversyn over den moderne politiske historia i Europa med hovudvekt på det europeiska integrasjonsprosjektet frå 1945 til i dag.
 • gjere greie for det politiske systemet og dei sentrale politiske institusjonane i EU

Ferdigheiter

Studenten kan

 • diskutere den politiske historia i Europa med hovudvekt på det europeiska integrasjonsprosjektet frå 1945 til i dag
 • drøfte utfordringar og problem med det politiske systemet og dei sentrale politiske institusjonane i EU

Generell kompetanse

Studenten kan

 • diskutere og stille seg kritisk til fagstoff og fagleg argumentasjon

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminargrupper

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk oppgåve, maksimalt 1500 ord. Oppgåva må vere godkjent før ein kan gå opp til eksamen. Obligatorisk arbeid som er godkjent har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Eksamen er ein mappevurdering:

 • Del 1: ei oppgåve på maksimalt 1500 ord (25 %).
 • Del 2: seks timar heimeeksamen (75%)

Det blir gitt ein samla karakter

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturliste blir gjort tilgjengelig innen 01.06

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Institutt for sammenliknende politikk

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for samanliknande politikk har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Institutt for samanliknande politikk

studieveileder.isp@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  06.12.2022, 15:00
  Trekkfrist
  25.10.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgave

   Innleveringsfrist
   24.11.2022, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Varigheit
   6 timer
   Oppgave utleveres
   06.12.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   06.12.2022, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen