Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Examen facultatum - Innføring i europeisk historie og politikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeEUR101
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

EUR101 Innføring i europeisk historie og politikk er eit samarbeid mellom Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap og Institutt for samaliknande politikk. Emnet er sett saman av to hovuddeler:

 1. Idear og førestillingar om Europa frå antikken til andre verdskrig.
 2. Europeisk politisk historie og det europeiske integrasjonsprosjektet etter 1945.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjere greie for korleis idear og førestillingar om Europa har utvikla seg frå antikken til i dag.
 • gi oversyn over den moderne politiske historia i Europa med hovudvekt på det europeiska integrasjonsprosjektet frå 1945 til i dag.
 • gjere greie for det politiske systemet og dei sentrale politiske institusjonane i EU

Ferdigheiter

Studenten kan

 • diskutere den politiske historia i Europa med hovudvekt på det europeiska integrasjonsprosjektet frå 1945 til i dag
 • drøfte utfordringar og problem med det politiske systemet og dei sentrale politiske institusjonane i EU

Generell kompetanse

Studenten kan

 • diskutere og stille seg kritisk til fagstoff og fagleg argumentasjon

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminargrupper

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk oppgåve, maksimalt 1500 ord. Oppgåva må vere godkjent før ein kan gå opp til eksamen. Obligatorisk arbeid som er godkjent har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Oppdatert: Høsten 2021 blir eksamen gjennomført som hjemmeeksamen som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Eksamen består av to delar:

 • Del 1: ei oppgåve på maksimalt 1500 ord (30 %).
 • Del 2: seks timar heimeeksamen (70%)

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for samanliknande politikk, e-post: studieveileder@isp.uib.no.