Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Juridisk forprøve

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Exfac - juridisk forprøve - er ein introduksjon til jusstudiet.

Læringsutbyte

Kandidatane har kunnskapar om og forståing av

 • samspelet mellom juss, politikk og alminneleg samfunnsdebatt
 • kva ein rettsregel er og korleis slike reglar blir til og blir endra
 • rettsreglane sine samfunnsmessige funksjonar
 • dei sentrale institusjonane i det norske rettssystemet, medrekna samanhengar mellom nasjonal og internasjonal rett
 • krava som blir stilte til ein rettsstat
 • rettsbrukaren sine oppgåver og ansvar i rettsstaten
 • korleis retten oppnår legitimitet i samfunnet

Kandidatane oppnår dugleik og generell kompetanse til å kunne

 • forklare kva eit rettsspørsmål er og korleis juristar grip fatt i og løyser slike spørsmål
 • søkje etter relevante juridiske argument og identifisere verdimessige spenningar og konfliktar mellom desse
 • munnleg presentere kursoppgåver i grupper
 • skape og delta i munnleg diskusjon om rettsspørsmål i grupper
 • utarbeide eit sjølvstendig skriftleg kursoppgåvesvar
 • skriftleg løyse ei praktisk juridisk problemstilling

Krav til studierett

MAJUR

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, seminargrupper, ei praktisk oppgåve i juridisk metode og tilbakemeldingar på arbeidet med ei seminaroppgåve.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 1.  Alle elementa i obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende for at kursgjennomføringa kan godkjennast. Kursgjennomføringa må vere godkjend for at ein kan framstille seg til eksamen.
 2. Godkjenninga gjeld berre i inneverande studieår, det vil seie for første ordinære eksamen og første kontinuasjonseksamen. Dersom eksamen ikkje er greidd etter det, må heile kurset takast på nytt.
 3. Innhaldet i dei obligatoriske arbeidskrava:
  1. 75 % deltaking i seminara.
  2. Skriftleg disposisjon for seminaroppgåva. Dette er eit gruppearbeid. Disposisjonen skal leverast pr. e-post til seminarleiar dersom ikkje noko anna er opplyst. Disposisjonen blir kommentert av seminarleiar.
  3. Munnleg presentasjon av tema for seminaroppgåva på seminarsamling. Dette er eit gruppearbeid.
  4. Skriftleg førsteutkast til seminaroppgåva. Dette er eit sjølvstendig, individuelt arbeid. Førsteutkastet skal leverast pr. e-post til seminarleiar dersom ikkje noko anna er opplyst. Utkastet blir kommentert av seminarleiar.
  5. Diskusjonsoppgåve: Førebu og leie ein munnleg diskusjon over eit gitt tema. Dette er eit gruppearbeid.
  6. Øvingsoppgåve: Oppgåvesvar på felles oppgåve i juridisk metode. Dette er eit sjølvstendig, individuelt arbeid. Svaret på oppgåva skal leverast i Kark dersom ikkje noko anna er opplyst. Svaret på oppgåva blir retta og kommentert av arbeidsgruppeleiarar for første studieår.

Vurderingsformer

1. Vurderinga (eksamen) er sett saman av to separate eksamensdeler, der begge må vere greidd:

a. Seminaroppgåve. Dette er eit sjølvstendig, individuelt arbeid som skal leverast i Inspera dersom ikkje noko anna er opplyst.

b. Kunnskapstest. Dette er ein to timars skriftleg, individuell, digital skuleeksamen.

2. Begge eksamensdelane må vere greidde for at emnet skal vere greidd.

a. Der begge eksamensdelane blir vurderte til Ikkje greidd ved ordinær eksamen, blir det gjeve tilgang til kontinuasjonseksamen for begge eksamensdelane.

b. Der ein eksamensdel blir vurdert til Ikkje greidd ved ordinær eksamen, blir det gjeve tilgang til kontinuasjonseksamen for den aktuelle eksamensdelen.

c. Der eksamen ikkje er greidd etter kontinuasjonseksamen, må heile kurset takast på nytt, sjå punkt b. under Obligatoriske arbeidskrav.

3. Karaktersystem: Greidd/ Ikkje greidd.

Det er ikkje tillatt med hjelpemidler under eksamen.

Andre reglar:

1. Dei individuelle arbeida i arbeidskrava blir regulerte av reglane for kursoppgåver så langt dei høver.

2. Seminaroppgåva blir regulert av reglane for heimeeksamen så langt dei høver.

Hjelpemiddel til eksamen

Det er ikkje tillatt med hjelpemidler under eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen greidd/ikkje greidd nytta.

Emneevaluering

I samsvar med retningsliner for evaluering av emne ved Det juridiske fakultet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kursansvarleg: Professor Synne Sæther Mæhle og professor Ragna Aarli.

Administrativt ansvarleg: 1.studiear@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Seminaroppgåve og kunnskapstest (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  02.08.2019, 13:00
  Trekkfrist
  22.07.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Seminaroppgåve

   Innleveringsfrist
   02.08.2019, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Kunnskapstest

   Dato
   05.08.2019, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • Vurderingsordning: Seminaroppgåve og kunnskapstest

  Trekkfrist
  20.09.2019
  • Eksamensdel: Seminaroppgåve

   Innleveringsfrist
   07.10.2019, 09:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Kunnskapstest

   Dato
   04.10.2019, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen