Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Examen facultatum, Akademisk skriving

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

 Bachelor

Undervisningssemester

Haust og/eller vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi ei innføring i korleis ein skriv faglege tekstar. Emnet skal formidle forståing for den akademiske sjangeren og dei arbeidsmåtane ein nyttar i utarbeidinga av ein fagtekst.

Emnet tek mellom anna opp:

- å finne tema og utvikle ei problemstilling innan eit relevant fagfelt, fortrinnsvis på studenten sitt eige studieprogram

- å finne litteratur og anna materiale til oppgåva

- kjeldekritikk

- refererande, analyserande og diskuterande skrivemåtar

- struktur og oppbygging av fagtekst

- direkte og indirekte sitat, god sitatskikk og skriving av litteraturliste

Emnet er nyttig for alle som seinare skal skrive fagoppgåver ved universitet og høgskular.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal

 • kjenne prinsippa for reieleg bruk av litteratur og andre kjelder
 • ha brei kunnskap om sentrale kjennemerke ved den akademiske sjangeren
 • ha kjennskap til prosessorientert skriveteori
 • ha kunnskap om ulike former for respons til fagtekster

 Ferdigheiter

Studenten kan

 • utvikle faglege problemstillingar
 • finne, vurdere og bruke litteratur og anna material aktivt i faglege tekstar, også ved hjelp av digitale hjelpemiddel
 • nytte ulike skrivemåtar som til dømes refererande, analyserande og drøftande.
 • argumentere og dokumentere akademisk
 • strukturere og utarbeide tekstar med god tekstbinding
 • produsere tekstar som tilfredsstiller typografisk krav i den akademiske sjangeren ved hjelp av digitale hjelpemiddel

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne utvikle, revidere og ferdigstille ein fagleg tekst som tilfredsstiller krava i den akademiske sjangeren

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir brukt arbeids- og undervisningsformer som legg til rette for studentaktivitet. Undervisninga omfattar også førelesingar og seminarundervisning i mindre grupper, kombinert med tekstrespons frå undervisar og medstudentar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal

- levere inn første- og andreutkast til semesteroppgåva innan fastsette fristar

- møte til to individuelle rettleiingar om semesteroppgåva

Dei to utkasta er berre gyldige i same semester som eksamensmeldinga.

Vurderingsformer

Rettleidd semesteroppgåve på ca. 3000 ord. Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan få semesteroppgåva vurdert.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust og/eller vår

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emne vert evaluert jamnleg.

Programansvarleg

Undervisningsutvalet for fagstudiet i filosofi

Emneansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Trekkfrist
  04.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen