Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Examen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen

Undervisningssemester

Undervisning vert gjeve i vår- og haustsemesteret.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Tekst og kultur er ein del av Examen Facultatum som skal gje studentane ei generell innføring i dei humanistiske faga, deira grunnlagsproblem og eigenart. Emnet skal gi eit analytisk og metodisk grunnlag for vidare studiar i dei humanistiske faga. Studentane skal lære å sjå eiga studieverksemd og dei humanistiske faga innanfor ein breiare kulturell samanheng. Emnet tek sikte på å fremje ei reflekterande haldning til dei humanistiske faga, også i eit historisk og sosialt perspektiv.

Søkjelys er retta mot den sentrale rolla som tekst spelar i studium av faga ved Det humanistiske fakultet. Emnet vil gi studentane forståing for korleis ein arbeidar vitskapeleg med tekstar som materiale. Tekst og kultur er ei historisk og metodisk tilvenjing til omgrep som er overordna i dei humanistiske vitskapane, med vekt på tolking, retorikk, teiknlære og estetikk.

Studentane skal bli kjend med mangfaldet i og samanhengane mellom faga ved Det humanistiske fakultet. Tekst og kultur gir ei innføring i særskilde fagområde som litteratur, nyare medium, kunst, religion, musikk, arkeologi og historie.

Tekst og kultur gir god bakgrunn for vidare studium ved Det humanistiske fakultet.

Krav til forkunnskapar

Generell studiekompetanse.

Krav til studierett

Kandidatar utan studierett kan søkje om å gå opp til særskilt eksamen i emnet. Sjå informasjon om korleis du søkjer om dette på: http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/saerskilt-eksamen-ved-det-humanistiske-fakultet 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervising vert gjeve i form av førelesingar, og omfattar:

1) innføring i dei humanistiske faga sin eigenart, grunnlagsproblem og nøkkelomgrep

2) faghistorisk introduksjon til dei humanistiske faga

3) ulike aspekt ved retorikk og kommunikasjon

4) innføring i ulike fag: litteraturvitskap, medievitskap, musikkvitskap, arkeologi, kunsthistorie, religionsvitskap og historie

5) historiske perspektiv på tekst, kultur, tolking og forståing

Undervisinga er fordelt på lærarar frå dei ulike institutta ved fakultetet. Avhengig av kva for lærarar som deltek i undervisninga, vil pensum kunne variere noko frå semester til semester.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Ein kan avleggje eksamen i Tekst og kultur kvart semester.

Studentar som følgjer eksamensmodellen går opp til skriftleg skuleeksamen (4 timar) på slutten av semesteret. Skuleeksamen i emnet kan bli arrangert som digital eksamen.

Karakterskala

Det vert gjeve bokstavkarakterar, etter ein karakterskala som er gradert frå A til F, der E er dårlegaste ståkarakter.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Pensumet består av eit tekstutval som er samansett av ulike artiklar og utdrag frå verk. Pensumet spenner frå klassiske grunntekstar til vitskapelege innføringsartiklar og fagspesifikke artiklar. Det blir lagd vekt på at studentane skal få øving i å lese ulike slags vitskapelege tekstar.

Emneevaluering

Tekst og kultur skal med jamne mellomrom evaluere den faglege og praktiske organiseringa av studiet. Evalueringa vil liggje til grunn for vidare oppfølging.

Kontakt

Kontaktinformasjon

exfachf@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  19.12.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  05.12.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted